Огледало на Успеха
Българска версия English version
Каталог на успелите Философия на успеха Навигатор на успеха TV предаване
 
 

 
 

Сключване на Трудов договор

 

 

 

 

Сключване на трудов договор

Кога се сключва трудов договор?
Трудовият договор се сключва при постъпване на работа на работника/служителя във фирмата / предприятието. С него се регламентират взаимоотношенията между работника/ служителя и работодателя.
 
Форма на трудов договор
 
Трудовият договор се сключва в писмена форма ,съгласно чл.62 от КТ.
Подписва се от двете страни
Трябва да бъде в два екземпляра- единият от които остава в фирмата, а другият , срещу подпис, се връчва на работника/служителя.
 
Видове трудови договори
 
Безсрочен трудов договор
Срочен трудов договор
Трудов договор със срок за изпитание
Трудов договор за участие във програмен или друг временен колектив
 
Няма утвърдена задължителна форма на трудов договор от КТ. Има утвърдено  съдържание и то включва:
 
Дата на сключване
 
Място на работа. За място се счита седалището на фирмата, с която е сключен трудовия договор
Наименование на длъжността
Продължителността на трудовия ден
Месечното възнаграждение
Периодичност на изплащане на възнаграждението
Полагащ се годишен отпуск ,съгласно чл. 155 от КТ
Срокът на договора
Начало на изпълнение на договора.
 
Задължения на работодателя
 
 да изплаща ежемесечно възнаграждението на работника/ служителя
да го осигурява здравно и социално за всички осигурителни рискове, съгласно условията и реда в ЗЗО и КСО
да създаде безопасни условия на труд на работника/ служителя
да го запознае с установената технология на работа във фирмата
 
Задължение на работника/ служителя
 
 Да изпълнява трудовите си задължения
Да спазва установената  трудова и  технологична дисциплина
Да изпълнява всички задължения, които произтичат от трудовата характеристика
Да опазва поверените му технически средства
Да пази доброто име на фирмата
Да пази фирмена тайна и не разпространява информация, която работодателят счита за такава .
Задълженията на работодателя и служителя могат да бъдат разширени и конкретизирани , в съответствие с характера на работа на фирмата.
 
Уведомление до НОИ
 
Кога се изпраща ?
 
При сключване на трудов договор
При прекратяване на трудов договор
При преустройство на предприятието, съгласно чл. 123 от КТ
 
Какъв е срока?
 
 
 
В тридневен срок от сключването или изменението на трудовия договор и в седемдневен срок от неговото прекратяване работодателят или упълномощено от него лице е длъжен да изпрати уведомление за това до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите. Националната агенция за приходите предоставя в реално време на оправомощени лица от дирекции "Инспекция по труда" електронен достъп до регистъра на трудовите договори и при поискване в срок три работни дни изпраща копие от съответното заверено уведомление.
 
Уведомлението е по образец и може да се представи по интернет при наличие на електронен подпис.
При повече уведомление над 5  се представят на дискета. НОИ предоставя безплатни програмни продукти за това.
 
Приложения.
 
следва
Уведомление до НОИ
Примерен трудов договор
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У В Е Д О М Л Е Н И Е
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
1. Код корекция
 
 
 
2. Тип на документа
 
Данни за работодателя
3.ЕИК по БУЛСТАТ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Данни за наетото лице
4.ЕГН /ЛНЧ/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.Име
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.Презиме
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.Фамилия
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Данни за трудовия договор
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.Основание на договора
 
9.Договор №
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.Дата на сключване
 
 
 
 
 
 
 
11.Основно трудово възнаграждение
 
 
 
 
 
.
 
 
12.Срок на договора
 
 
 
 
 
 
 
13.Длъжностно наименование
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.Код по НКПД*
 
 
 
 
 
 
 
15.Икономическа дейност,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.Код по КИД (2008)
 
 
 
в която е заето лицето
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.Дата на прекратяване
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подпис на ръководител
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Указания за попълване на УВЕДОМЛЕНИЕ за сключен трудов договор/допълнително споразумение                                                                    
1. Код корекция - попълва се:                 8. Основание на договора -                     
    0 - при подаване на редовни данни.                   01 - безсрочен трудов договор по чл.67, ал.1, т.1;        
    1 - когато се подава уведомление за коригиране на погрешно     02 - срочен трудов договор по чл.68, ал.1,т. 1 от КТ;       
    подадено уведомление. В този случай, освен коригираните се      03 - трудов договор по чл.68, ал.1, т.2 от КТ;           
    попълват всички останали данни от подаденото преди това     04 - трудов договор по чл.68, ал.1, т.3 от КТ;            
    уведомление. Този код не се използва за корекция в          05 - трудов договор по чл.68, ал.1, т.4 от КТ;            
    т. 2, 3, 4, 8 и 10, за което се подава първо уведомление с код      06 - трудов договор по чл.68, ал.1, т.5 от КТ;            
    за заличаване и ново уведомление с редовни данни.         08 - споразумение по чл.107 от КТ във връзка с чл.83 от КТ;  
    2 - когато се заличава подадено преди това уведомление.     09 - споразумение по чл.107 от КТ във връзка с чл.89 от КТ;  
 В този случай се попълват и т. 2, 3, 4, 8 и 10 от уведомлението.     10 - допълнителен трудов договор по чл.110 от КТ;    
2. Тип на документа -                          11 - допълнителен трудов договор по чл.111 от КТ;  
    0 - договор, действащ към 01.01.2003 г. В този случай се     12 - трудов договор по чл.114 от КТ;  
    попълват всички точки от уведомлението с актуални данни      13 - постановление по чл.405а от КТ;  
    към момента на подаване;                       14 - трудов договор за ученичество по чл.230 от КТ;  
    1 - договор, сключен след 01.01.2003 г. В този случай се     15 - трудов договор за вътрешно заместване по чл. 259 от КТ.  
    попълват всички точки от уведомлението без т. 17;     9. Номер на договора - Попълва се в 15 позиции номерът на  
    2 - допълнително споразумение след 01.01.2003 г.     договора, ако работодателят води регистър на трудовите договори.  
    към регистриран в НОИ договор:               10. Дата на сключване - Попълва се задължително /ддммгггг/   
   - когато има промяна в срока на договора се попълват   датата на сключване на договора / допълнителното споразумение.  
  т.3, 4, 8, 10 и 12;                       11.Основно трудово възнаграждение - Попълва се към     
   - когато има промяна в длъжността на лицето се попълват датата на сключване.                    
  т. 3, 4, 8, 10, 13, 14, 15 и 16;                 12. Срок на договора - Попълва се /ддммгггг/ датата,  
    3 - прeкратяване след 01.01.2003 г. на регистриран договор.  на която периодът от време или срокът на договора изтича, само  
    В този случай се попълват т. 3, 4, 8, 10 и 17.         когато в т.8 е попълнен код 02.                     
 
3. БУЛСТАТ - Попълва се в 9, 10 или 13 позиции ЕИК по 
13. Длъжностно наименование - Попълва се с думи    
 регистър БУЛСТАТ на работодателя.                длъжността на лицето по трудовия договор.            
Забележка: 10 значен ЕИК по регистър БУЛСТАТ, който съвпада с ЕГН /ЛНЧ/ попълват работодатели – физически лица с изключение на едноличните търговци.  14. Код по НКПД * - Попълва се осемцифровият код     
 на длъжността съобразно характера на извършваната дейност.   
15. Икономическа дейност, в която е заето лицето -    
15. Икономическа дейност, в която е заето лицето -    
4. ЕГН /ЛНЧ/  - Попълва се в 10 позиции ЕГН или ЛНЧ на   попълва се с думи икономическата дейност, в която е заето лицето.  
наетото лице, като се подчертава вярното.  16. Код по КИД (2008) - Попълва се цифровият код на  
5. Име Попълва се с печатни букви името на наетото лице. икономическа дейност, в която лицето е заето, съгласно КИД-2008.  
6. Презиме                           Служебен код "0000" се попълва за лицата, заети в спомагателни  
Попълва се с печатни букви презимето на наетото лице.   дейности на осигурителя, когато той извършва повече от една.   
7. Фамилия                           17. Дата на прекратяване - Попълва се /ддммгггг/    
Попълва се с печатни букви фамилията на наетото лице.
 
 
          датата на прекратяване на трудовия договор.  
                                                                     
                                                                     
 Указания за попълване на УВЕДОМЛЕНИЕ за сключен трудов договор/допълнително споразумение                                                                    
1. Код корекция - попълва се:                 8. Основание на договора -                     
    0 - при подаване на редовни данни.                   01 - безсрочен трудов договор по чл.67, ал.1, т.1;        
    1 - когато се подава уведомление за коригиране на погрешно     02 - срочен трудов договор по чл.68, ал.1,т. 1 от КТ;       
    подадено уведомление. В този случай, освен коригираните се      03 - трудов договор по чл.68, ал.1, т.2 от КТ;           
    попълват всички останали данни от подаденото преди това     04 - трудов договор по чл.68, ал.1, т.3 от КТ;            
    уведомление. Този код не се използва за корекция в          05 - трудов договор по чл.68, ал.1, т.4 от КТ;            
    т. 2, 3, 4, 8 и 10, за което се подава първо уведомление с код      06 - трудов договор по чл.68, ал.1, т.5 от КТ;            
    за заличаване и ново уведомление с редовни данни.         08 - споразумение по чл.107 от КТ във връзка с чл.83 от КТ;  
    2 - когато се заличава подадено преди това уведомление.     09 - споразумение по чл.107 от КТ във връзка с чл.89 от КТ;  
 В този случай се попълват и т. 2, 3, 4, 8 и 10 от уведомлението.     10 - допълнителен трудов договор по чл.110 от КТ;    
2. Тип на документа -                          11 - допълнителен трудов договор по чл.111 от КТ;  
    0 - договор, действащ към 01.01.2003 г. В този случай се     12 - трудов договор по чл.114 от КТ;  
    попълват всички точки от уведомлението с актуални данни      13 - постановление по чл.405а от КТ;  
    към момента на подаване;                       14 - трудов договор за ученичество по чл.230 от КТ;  
    1 - договор, сключен след 01.01.2003 г. В този случай се     15 - трудов договор за вътрешно заместване по чл. 259 от КТ.  
    попълват всички точки от уведомлението без т. 17;     9. Номер на договора - Попълва се в 15 позиции номерът на  
    2 - допълнително споразумение след 01.01.2003 г.     договора, ако работодателят води регистър на трудовите договори.  
    към регистриран в НОИ договор:               10. Дата на сключване - Попълва се задължително /ддммгггг/   
   - когато има промяна в срока на договора се попълват   датата на сключване на договора / допълнителното споразумение.  
  т.3, 4, 8, 10 и 12;                       11.Основно трудово възнаграждение - Попълва се към     
   - когато има промяна в длъжността на лицето се попълват датата на сключване.                    
  т. 3, 4, 8, 10, 13, 14, 15 и 16;                 12. Срок на договора - Попълва се /ддммгггг/ датата,  
    3 - прeкратяване след 01.01.2003 г. на регистриран договор.  на която периодът от време или срокът на договора изтича, само  
    В този случай се попълват т. 3, 4, 8, 10 и 17.         когато в т.8 е попълнен код 02.                     
 
3. БУЛСТАТ - Попълва се в 9, 10 или 13 позиции ЕИК по 
13. Длъжностно наименование - Попълва се с думи    
 регистър БУЛСТАТ на работодателя.                длъжността на лицето по трудовия договор.            
Забележка: 10 значен ЕИК по регистър БУЛСТАТ, който съвпада с ЕГН /ЛНЧ/ попълват работодатели – физически лица с изключение на едноличните търговци.  14. Код по НКПД * - Попълва се осемцифровият код     
 на длъжността съобразно характера на извършваната дейност.   
15. Икономическа дейност, в която е заето лицето -    
15. Икономическа дейност, в която е заето лицето -    
4. ЕГН /ЛНЧ/  - Попълва се в 10 позиции ЕГН или ЛНЧ на   попълва се с думи икономическата дейност, в която е заето лицето.  
наетото лице, като се подчертава вярното.  16. Код по КИД (2008) - Попълва се цифровият код на  
5. Име Попълва се с печатни букви името на наетото лице. икономическа дейност, в която лицето е заето, съгласно КИД-2008.  
6. Презиме                           Служебен код "0000" се попълва за лицата, заети в спомагателни  
Попълва се с печатни букви презимето на наетото лице.   дейности на осигурителя, когато той извършва повече от една.   
7. Фамилия                           17. Дата на прекратяване - Попълва се /ддммгггг/    
Попълва се с печатни букви фамилията на наетото лице.
 
 
          датата на прекратяване на трудовия договор.  
                                                                     
                                                                     

 

 

ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА СЧЕТОВОДИТЕЛ


Днес, ....................................... 2009.. г., между:

.............................................................................................................................
представлявана от ............................................................................................,
наричана РАБОТОДАТЕЛ, от една страна,

и

.............................................................................................................................. л.п.с ....,
№ ........................., изд. на ..................... от ............................ МВР, ЕГН .........................,
наричана СЧЕТОВОДИТЕЛ, от друга страна, на основание (варианти: чл. 67, ал. 1, т. 1, чл. 68, ал. 1, чл. 68, ал. 2 от КТ) се сключи настоящият трудов договор за следното:

1. РАБОТОДАТЕЛЯТ възлага, а горепосоченото физическо лице приема да извършва длъжността СЧЕТОВОДИТЕЛ.

2. За място на извършване на работата по т. 1 се определя гр. ........................................................

3. Срокът на действие на договора е ....................... (само когато договорът е за определен срок).

4. Работата да се извършва при пълно работно време в размер на 8 часа.

5. РАБОТОДАТЕЛЯТ е длъжен:

– да осигури безопасни и здравословни условия на труд;

– при точно и качествено изпълнение на задълженията на СЧЕТОВОДИТЕЛЯ да му заплаща уговореното в трудовия договор възнаграждение;

– да изслушва и взема предвид мненията и становищата на СЧЕТОВОДИТЕЛЯ;

– да осигурява редовно необходимата информация и данни, свързани с финансово-отчетната дейност на СЧЕТОВОДИТЕЛЯ.

6. СЧЕТОВОДИТЕЛЯТ е длъжен:

а) да извършва редовно и според изискванията за качество на водене на счетоводството, визирани в Закона за счетоводството, следните дейности:

– да организира правилно формата на счетоводство за съответния вид фирма;

– да изготви индивидуален сметкоплан на съответния вид фирма;

– да завежда и поддържа редовно приходно-разходната документация;

– редовно и правилно да води счетоводните книги на фирмата;

– редовно да обработва информацията, свързана с работните заплати на персонала и дължимите от фирмата хонорари;

– редовно да изготвя месечния баланс;

– редовно да изчислява амортизационните изчисления на активите на фирмата;

– да представя изготвения отчет за финансовото състояние на фирмата за защита и заверка пред данъчно-финансовите власти в края на данъчната година;

– да извършва оценка на активите и пасивите на фирмата, както и инвентаризациите, съгласно изискванията на.

– да осъществява необходимите служебни взаимоотношения с обслужващата банка;

б) да дава своевременно точна информация за финансовото състояние на фирмата при поискване от РАБОТОДАТЕЛЯ или други съдружници на фирмата;

в) да дава необходимите финансово-счетоводни консултации на РАБОТОДАТЕЛЯ при поискване във връзка с дейността на фирмата;

г) да осъществява необходимите делови, търговски, бизнес-отношения с клиенти на фирмата по извършването на всякакви действия, свързани със счетоводно-финансовата дейност на фирмата;

д) да изпълнява стриктно устните и писмените указания и нареждания на РАБОТОДАТЕЛЯ във връзка със служебната работа;

е) да има представително поведение във фирмата, пред клиентите и трети лица;

ж) да не укрива или премълчава обстоятелства или събития, които могат да доведат до неблагополучия в текущата работа;

з) да не подписва договори от името и за сметка на РАБОТОДАТЕЛЯ, както и да не поема други писмени или устни ангажименти от името на РАБОТОДАТЕЛЯ в случай, че не е упълномощен за това от РАБОТОДАТЕЛЯ;

и) да пази фирмената тайна за времето на действие на договора и до ................. години след неговото прекратяване;

к) да не участвува в други стопански субекти за времето на действие на договора, както и във фирми със сроден предмет на дейност. (1)

7. Трудовото възнаграждение на СЧЕТОВОДИТЕЛЯ се определя в размер на .............................

8. (1) Срокът за предизвестие при прекратяване на трудовото правоотношение се определя на ...... месеца. (2)

(2) При предаване на информацията и документацията, свързана с работата му, страните са длъжни да съставят приемопредавателен протокол, подписан от двете страни, в срока на предизвестието. (3)

9. СЧЕТОВОДИТЕЛЯТ ще ползува платен годишен отпуск в размер на ........... работни дни. (4)
 
 

РАБОТОДАТЕЛ: ...............................                              СЧЕТОВОДИТЕЛ: ...............................
 
 

ЗАБЕЛЕЖКИ:

(1) Възможно е страните да се уговорят  други параметри на договора.


(2) В зависимост от основанията, на които е сключен трудовия договор може да се уговорят условията за прекратяването му. В конкретния случай,подходящо основание за сключване на трудов договор с оглед спецификата на тази длъжност е чл. 68, ал. 2 от КТ , като условието за прекратяване на договора ще бъде решението на Работодателя, че работата е приключена и договорът ще се прекрати въз основа на чл. 325, т. 4 от КТ.


Нагоре

 
 
Powered by VIB solutions - Web design, web development, SEO and marketing...