Огледало на Успеха
Българска версия English version
Каталог на успелите Философия на успеха Навигатор на успеха TV предаване
 
 

 
 

Примерни длъжностни характеристики

Примерни длъжностни  характеристики
 
Регистратор на пациенти в стоматологична клиника
Разработена в стил ,ориентиран към резултати спрямо стил,ориентиран към задължения
 
 
         Ориентиран към задължения                 Ориентиран към резултати
1. Поздравява пациентите и посе-
тителите и ги насочва към съот-
ветното направление
 
 1.Помага на пациентите и посе-
тителите като ги поздравява и
насочва към съответното направ-
ление.
 
2. Уведомява приемащия лекар
(стоматолог или хигиенисти )за
пристигането на пациента, прове-
рява съответствието с графика и
напомня на лекаря за по-значи-
телннте закъснения
 
 2. Осигурява посещението на па-
циента да е по график като уве-
домява приемащия лекар за при-
стигането на пациента и про-
верява придържането към графика,
напомня на лекаря за по-зна-
чителните закъснения.
3. Успокоява тревогата на пациен-
та, отговаря на въпросите му и
поддържа реда в приемната
 
 3.Помага на пациентите като
успокоява тревогите им, отгова-
ря на въпросите им и поддържа
реда в приемната.
 4. Урежда графика за посещенията
лично или по телефона.
 
 4. Оптимизира удобството за па-
циента, времето на приемащия
лекар и използуването на лечеб-
ното помещение като урежда гра-
фика за посещенията лично или
по телефона.
 5. Въвежда или коригира данни за
графика на посещенията на пациен-
та в компютърен терминал
като запазва лекарската тайна
 
  5. Води и подновява файлове с
графици като въвежда или  кори-
гира данни в компютърен терми-
нал, като запазва лекарската
тайна.
 6. Седейки на регистрацията:
Приема и пренасочва всички теле-
фонни обаждания.

Оперира с централната сис-
тема за музика и повиквания
Наблюдава предупредителна-
та система за опасности и уве-
домява съответното лице
за отклоненията.

Отваря и затваря опреде-
лени стаи и уреди,като поддържа
определени мерки за сигурност.
 
 6. Осигурява централизирано
справки и контрол ,когато
седи на регистрацията:
приемайки и пренасочвайки
телефонни обаждания;
оперирайки с централната сис-
тема за музика и повиквания;
наблюдавайки предупредителната
система за опасности и уведо-
мявайки съответното лице за
отклоненията;
отваряйки и затваряйки опре-
делени стаи и уреди, поддър-
жайки мерки за сигурност.
 7.Реагира на спешни случаи  7. Помага на пациенти в беда
като реагира на спешни случаи
 8.Изпълнява други свързани с работата му задължения,
които може да се наложат
от време на време
 

  8. Помага когато е необходимо като изпълнява други свър-
зани с работата му задължения,
които може да се наложат от
от време на време

 
 

Примерна длъжностна характеристика на Главен счетоводител ,
разработена в стил резултати

  

Наименование на длъжността

 

Главен счетоводител
Отчита се пред Изпълнителния директор
Цел на длъжността Ефективно управление на финансовите средства на фирмата.Отговаря и следи за финансовото състояние .Осигурява осведоменост по финансовите въпроси.Осигурява извършването на мениджърски и счетоводен анализ,тълкува и сумира резултати.Дава прогнози за бъдещите финансови резултати
Резултати
 • Разработва процедури по съставяне баланса на фирмата.
 • Осигурява съставянето на своден финансов план на фирмата .Прогнозира бъдещото състояние на финансите.
 • Анализира финансовата дейност като тълкува и сумира резултатите, разкрива недостатъците влияещи лошо върху финансовото състояние и прероръчва мерки за тяхното отстраняване.
 • Провежда по поръчка специални изследвания във връзка с финансовата дейност
 • Работи за ръководителя като осигурява точна и пълна информация в областта на неговата компетентност.
 • Подготвя отчети и изказвания като организира, сортира и анализира данни във връзка с финансовата дейност.
 • Поддържа и ръководи добре балансирани екипи, като ги информира относно целите и задачите , които има да изпълняват.
 • Контролира и проверява работата на своите подчинени.
 • Провежда събеседване с кандидатите за работа във финансово счетоводния отдел.
 
Физически данни  Добро здраве.Бърз, съобразителен и аналитичен ум.

 

 Образование

 Висше.Съгласно изискванията на закона за счетоводство

 

 Опит  !0 години като счетоводител
Способности
 •  Да умее да работи с хора
 • Да е контактен
 • Да умее да организира, мотивира и контролира хората от екипа си
 • Да умее да взема правилни решения
 • Да умее да поема риск и отговорности
 Личностни качества
 •  Да умее да увлича и убеждава хората
 • Да запазва самообладание в критични моменти
 • Да има добър имидж и да му вярват
 • Гъвкавост
 • Концентрация
 • Търпение
 • Честност

                                        

Примерна длъжностна характеристика на 
Изпълнителен секретар ,
разработена в стил резултати

  

Наименование на длъжността Изпълнителен секретар
Отчита се пред  Изпълнителния директор
Цел на длъжността  Подпомага работата на някой от ръководителите на компанията като извършва секретарски и административни дейности.
Резултати
 •  Обезпечава секретарското обслужване на ,което включва машинопис, стенография и поддържане на архива
 • Обезпечава административното обслужване на ръководителя при управлението на проекти според делегираните му права.
 • Работи за ръководителя , като води и отговаря за кореспонденцията му.
 • Осигурява гладко протичане на съвещанията, като подготвя дневния ред и изпълнява ролята на протоколчик при нужда.
 • Подготвя отчети и изказвания на ръководителя , като събира ,сортира и анализира данни, подготвя необходимата информация и графики.
 • Завежда личните досиета и подготвя програми за пенсионния план, разпределението на премиите и патентното дело, извършва и други чиновнически задачи.
Физически данни
 •   Да има привлекателна външност 
 •   Добро здраве.Бърз, съобразителен и аналитичен ум.
 •   Природна интелигентност
Образование
 •  Висше или друго в зависимост от дейността на фирмата
Опит
 •  Три години като секретар на по-ниско равнище на управление.
Способности
 •  Да умее да работи с хора
 •  Да е контактен
 •  Да умее да организира, мотивира и контролира хората 
 •  Да умее да взема правилни решения
Личностни качества
 •  Да умее да увлича и убеждава хората
 •  Да запазва самообладание в критични моменти
 •  Гъвкавост
 •  Концентрация
 •  Търпение
 •  Честност

 

Нагоре

 
 
Powered by VIB solutions - Web design, web development, SEO and marketing...