Огледало на Успеха
Българска версия English version
Каталог на успелите Философия на успеха Навигатор на успеха TV предаване
 
 

 
 

НСС 35.Преустановявани дейности


Място за Вашия рекламен видео клип


Необходимо е да инсталирате Flash Player, за да гледате видео материалите.
spacer  

 

 

 

НСС 35 - ПРЕУСТАНОВЯВАНИ ДЕЙНОСТИ
(създ. С ПМС No 100 от 1999 г.; обн.,ДВ,бр.51 от 4 юни 1999 г.)

 

Националният счетоводен стандарт 35 регламентира представянето и оповестяването на информация за преустановявани дейности в годишните счетоводни отчети на предприятията.
Стандартът се прилага за всички преустановявани дейности във всички предприятия.
Преустановяваната дейност не се представя като извънредно събитие съгласно НСС 8 - Представяне на печалбите и загубите от дейността на предприятието, грешките, допуснати при съставянето на счетоводния отчет, и промените в счетоводната политика.
1. Определения.
1.1. Преустановявана дейност е обособена част на едно предприятие, имаща самостоятелно производствено или друго значение, с разграничими за целите на счетоводното отчитане активи, пасиви, печалба или загуба, от която предприятието се освобождава изцяло или на части съгласно определен план чрез продажба или чрез отказване.
Преструктуриране, сделка или събитие, което не отговаря на определението за преустановявана дейност, не се третира като такава съгласно стандарта.
1.2. Събитие на първоначално оповестяване на преустановяваната дейност е по-рано възникналото от следните събития:
а) предприятието е сключило споразумение за продажба на всички активи, принадлежащи към преустановяваната дейност, или
б) собственикът на предприятието е одобрил подробен официален план за преустановяването и го е оповестил.
2. При вземане на решение кога и как да се признаят и оценят промените в активите, пасивите, приходите и разходите, както и паричните потоци, отнасящи се до преустановяваната дейност, предприятията прилагат принципите и критериите, регламентирани със Закона за счетоводството и с Националните счетоводни стандарти.
3. След настъпването на събитие на първоначално оповестяване предприятията оповестяват в приложенията на годишния счетоводен отчет следната информация:
а) описание на естеството на преустановяваната дейност;
б) дата и описание на събитието на първоначалното оповестяване;
в) предполагаема дата или период, в който се очаква преустановяването да бъде завършено;
г) балансовата (преносната) стойност на активите и пасивите, принадлежащи към преустановяваната дейност;
д) сумите на приходите, разходите, счетоводната печалба или загуба от дейности през отчетния период, които се приписват на преустановяваната дейност, както и размера на съответния разход за данък върху печалбата;
е) сумите на нетните парични потоци, произтичащи от оперативните, инвестиционните и финансовите дейности на преустановяваната дейност през отчетния период.
4. При настъпването на събитието на първоначално оповестяване по време на изготвянето или след нормативно определения срок на съставяне на годишния счетоводен отчет, но преди одобряването от ръководството му, се спазват изискванията на НСС 10 - Отчитане на непредвидими събития и на събития, настъпили след датата, към която е съставен счетоводният отчет. Приложенията към годишния счетоводен отчет се допълват с информацията по т.3.
5. Предприятията, сключили споразумение за продажба на активи или за уреждане на задължения, принадлежащи към преустановявана дейност, или когато чрез отказ се освобождават от такива активи или уреждат такива пасиви, при настъпване на тези събития оповестяват в годишния си счетоводен отчет следната допълнителна информация:
а) размера на печалбата или загубата, произтичаща от продажбата на активите или от уреждането на задълженията, приписвани на преустановяваната дейност; сумата на счетоводната печалба или загуба и размера на данъка върху печалбата;
б) нетната продажна цена на нетните активи, подлежащи на продажба съгласно сключено споразумение; очакваното разпределение във времето за получаване на паричните потоци от тези продажби и балансовата (преносната) стойност на нетните активи.
6. Сумата на счетоводната печалба или загуба, получена в резултат на освобождаването на активите или уреждането на пасивите, принадлежащи на преустановяваната дейност, се посочва в отчета за приходите и разходите през отчетния период.
7. В счетоводните отчети на предприятията за отчетни периоди, следващи периода на възникване на събитието на първоначално оповестяване, подлежат на оповестяване всякакви значими промени в сумата и в разпределението във времето на паричните потоци, отнасящи се до активите или пасивите за продажба или за уреждане, и събитията, породили тези промени.
8. Информацията за преустановяваните дейности на предприятията, регламентирана в т.3, 5 и 7, се оповестява последователно в счетоводните отчети за периодите напред, включително и за периода, в който преустановяването е завършено, т. е. когато определеният от предприятието план е изпълнен или прекратен, независимо че плащанията може да не са извършени.
9. Предприятията оповестяват в годишните си счетоводни отчети събитието на прекратяване на един план, който преди това е отчетен като преустановявана дейност, както и ефекта от него.
10. Всяка преустановявана дейност се оповестява отделно в годишния счетоводен отчет на предприятията.

 

* край на документа *

 Добави коментар

Моля попълнете формата

Име
Имейл
Файл
Въведете кода
Описание
     
Нагоре

 
 
Powered by VIB solutions - Web design, web development, SEO and marketing...