Огледало на Успеха
Българска версия English version
Каталог на успелите Философия на успеха Навигатор на успеха TV предаване
 
 

 
 

НСС 13.Показатели за финансово-счетоводен анализ


Място за Вашия рекламен видео клип


Необходимо е да инсталирате Flash Player, за да гледате видео материалите.
spacer  

 

 

 

НСС 13 - ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
(приет с ПМС No 65 от 1998 г. - обн.,ДВ,бр.36 от 31 март 1998 г.; издание на Народното събрание - притурка към ДВ, бр.36 от 1998 г.)

 

Националният счетоводен стандарт 13 регламентира основните показатели, които характеризират финансовото състояние и финансовите резултати от дейността на предприятието, както и правилата, по които те се изчисляват.

Този стандарт не се прилага във финансовите институции и от застрахователите. Показателите, чрез които се характеризира тяхното финансово състояние, и правилата за изчисляване на тези посазатели се определят с други нормативни актове.

1. Определения.

1.1. Финансово-счетоводен анализ е подбор, съпоставяне и оценка на счетоводна и друга информация в процеса на управлението с цел да се изследват значими съотношения и тенденции, несвойствени колебания и процеси, да се определят посоките на развитие, да се измери влиянието на факторите, които ги обуславят, и да се приемат оптимални управленски решения.

1.2. Показател е количествена характеристика на отделен елемент от финансовото състояние или от финансовите резултати, получена при финансово-счетоводния анализ. Показателите се коефициенти и проценти.

1.3. Нетни активи е сумата на дълготрайните и краткотрайните активи, намалена с краткосрочните задължения.

1.4. Нетен оборотен капитал е разликата между краткотрайните активи и краткосрочните задължения.

1.5. Оценяване на информацията е формулиране на изводи за състоянието на дейността на предприятието въз основа на получени при финансово-счетоводния анализ показатели.

2. Видове показатели за финансово-счетоводен анализ.

2.1. Според източниците за информация:
а) показатели, определени въз основа на информацията от счетоводния баланс;

б) показатели, определени въз основа на информацията от отчета за приходите и разходите;

в) показатели, определени въз основа на информацията от приложението към годишния счетоводен отчет;

г) показатели, определени въз основа на информацията от други източници.

2.2. Според вида на информацията, която се сравнява и оценява при анализа:

а) показатели за рентабилност;

б) показатели за ефективност;

в) показатели за ликвидност;

г) показатели за финансова автономност;

д) показатели за обращаемост на материалните запаси;

е) показатели за събиране на вземанията и за погасяване на задълженията;

ж) показатели за динамика;

з) показатели за структура.

3. Показатели за рентабилност.

Показателите за рентабилност са количествени характеристики на ефективността на приходите от продажби, на собствения капитал, на пасивите и на реалните активи на предприятието. Показатели за рентабилност са:

Коефициент на рентабилност на приходите от продажби = (финансов резултат) : (нетен размер на приходите от продажби)

Коефициент на рентабилност на собствения капитал = (финансов резултат) : (собствения капитал)

Коефициент на рентабилност на пасивите = (финансов резултат) : (пасиви)

Коефициент на капитализация на активите = (финансов резултат) : (сума на реалните активи)

Този стандарт не се прилага във финансовите институции и от застрахователите. Показателите, чрез които се характеризира тяхното финансово състояние, и правилата за изчисляване на тези посазатели се определят с други нормативни актове.

1. Определения.

1.1. Финансово-счетоводен анализ е подбор, съпоставяне и оценка на счетоводна и друга информация в процеса на управлението с цел да се изследват значими съотношения и тенденции, несвойствени колебания и процеси, да се определят посоките на развитие, да се измери влиянието на факторите, които ги обуславят, и да се приемат оптимални управленски решения.

1.2. Показател е количествена характеристика на отделен елемент от финансовото състояние или от финансовите резултати, получена при финансово-счетоводния анализ. Показателите се коефициенти и проценти.

1.3. Нетни активи е сумата на дълготрайните и краткотрайните активи, намалена с краткосрочните задължения.

1.4. Нетен оборотен капитал е разликата между краткотрайните активи и краткосрочните задължения.

1.5. Оценяване на информацията е формулиране на изводи за състоянието на дейността на предприятието въз основа на получени при финансово-счетоводния анализ показатели.

2. Видове показатели за финансово-счетоводен анализ.

2.1. Според източниците за информация:
а) показатели, определени въз основа на информацията от счетоводния баланс;

б) показатели, определени въз основа на информацията от отчета за приходите и разходите;

в) показатели, определени въз основа на информацията от приложението към годишния счетоводен отчет;

г) показатели, определени въз основа на информацията от други източници.

2.2. Според вида на информацията, която се сравнява и оценява при анализа:

а) показатели за рентабилност;

б) показатели за ефективност;

в) показатели за ликвидност;

г) показатели за финансова автономност;

д) показатели за обращаемост на материалните запаси;

е) показатели за събиране на вземанията и за погасяване на задълженията;

ж) показатели за динамика;

з) показатели за структура.

3. Показатели за рентабилност.

Показателите за рентабилност са количествени характеристики на ефективността на приходите от продажби, на собствения капитал, на пасивите и на реалните активи на предприятието. Показатели за рентабилност са:

Коефициент на рентабилност на приходите от продажби = (финансов резултат) : (нетен размер на приходите от продажби)

Коефициент на рентабилност на собствения капитал = (финансов резултат) : (собствения капитал)

Коефициент на рентабилност на пасивите = (финансов резултат) : (пасиви)

Коефициент на капитализация на активите = (финансов резултат) : (сума на реалните активи)

Коефициентите на рентабилност са положителни величини, когато финансовият резултат е печалба, и показват темповете на възвращаемост на капитала.

Коефициентите на рентабилност са отрицателни величини, когато финансовият резултат е загуба, и показват темповете на декапитализация на предприятието.

4. Показатели за ефективност.

Показателите за ефективност са количествени характеристики на съотношението между приходите и разходите на предприятието.

Показателите за ефективност са:

Коефициент на ефективност на разходите = приходи : разходи

Коефициент на ефективност на приходите = разходи : приходи

Коефициентите на рентабилност са отрицателни величини, когато финансовият резултат е загуба, и показват темповете на декапитализация на предприятието.

4. Показатели за ефективност.

Показателите за ефективност са количествени характеристики на съотношението между приходите и разходите на предприятието.

Показателите за ефективност са:

Коефициент на ефективност на разходите = приходи : разходи

Коефициент на ефективност на приходите = разходи : приходи

5. Показатели за ликвидност.

Показателите за ликвидност са количествени характеристики на способността на предприятието да изплаща текущите си задължения с краткотрайни активи (без разходите за бъдещи периоди). Текущите задължения се определят от сумата I. Краткосрочни задължения, на раздел "В". Краткосрочни пасиви на пасива на баланса, плюс предстоящата за плащане през годината сума за погасяване на група I. Дългосрочни задължения, от раздел "Б". Дългосрочни пасиви.

Показателите за ликвидност са:

Коефициент на обща ликвидност = (краткотрайни активи) : (краткосрочни задължения)

Коефициент на бърза ликвидност = (краткосрочни вземания + краткосрочни инвестиции + парични средства) : (краткосрочни задължения)

Коефициент на незабавна ликвидност = (краткосрочни вземания + парични средства) : (текущи задължения)

Коефициент на абсолютна ликвидност = (парични средства) : (текущи задължения)

Показателите за ликвидност са количествени характеристики на способността на предприятието да изплаща текущите си задължения с краткотрайни активи (без разходите за бъдещи периоди). Текущите задължения се определят от сумата I. Краткосрочни задължения, на раздел "В". Краткосрочни пасиви на пасива на баланса, плюс предстоящата за плащане през годината сума за погасяване на група I. Дългосрочни задължения, от раздел "Б". Дългосрочни пасиви.

Показателите за ликвидност са:

Коефициент на обща ликвидност = (краткотрайни активи) : (краткосрочни задължения)

Коефициент на бърза ликвидност = (краткосрочни вземания + краткосрочни инвестиции + парични средства) : (краткосрочни задължения)

Коефициент на незабавна ликвидност = (краткосрочни вземания + парични средства) : (текущи задължения)

Коефициент на абсолютна ликвидност = (парични средства) : (текущи задължения)

6. Показатели за финансова автономност.

Показателите за финансова автономност са количествени характеристики на степента на финансовата независимост на предприятието от кредиторите. Тези показатели са:

Коефициент на финансова автономност = (собствен капитал) : пасиви

Коефициент на задлъжнялост = пасиви : (собствен капитал)

Показателите за финансова автономност са количествени характеристики на степента на финансовата независимост на предприятието от кредиторите. Тези показатели са:

Коефициент на финансова автономност = (собствен капитал) : пасиви

Коефициент на задлъжнялост = пасиви : (собствен капитал)

7. Показатели за обращаемост на краткотрайните материални активи.

Тези показатели са количествени характеристики на ефективността от използването на краткотрайни материални активи. Те са:

Времетраене на един оборот в дни = (средна наличност на краткотрайните материални активи х 360) : (нетен размер на приходите от продажби)

Брой на оборотите = (нетен размер на приходите от продажби) : (средна наличност на краткотрайните материални активи)

Заетост на краткотрайните материални активи = (средна наличност на краткотрайните материални активи) : (нетен размер на приходите от продажби)

Тези показатели са количествени характеристики на ефективността от използването на краткотрайни материални активи. Те са:

Времетраене на един оборот в дни = (средна наличност на краткотрайните материални активи х 360) : (нетен размер на приходите от продажби)

Брой на оборотите = (нетен размер на приходите от продажби) : (средна наличност на краткотрайните материални активи)

Заетост на краткотрайните материални активи = (средна наличност на краткотрайните материални активи) : (нетен размер на приходите от продажби)

8. Показатели за вземанията и за погасяване на задълженията.

Тези показатели са количествена характеристика на продължителността на уреждане на разчетите на предприятието. Те са:

Период на събиране на вземанията от клиенти = (средна наличност на вземанията от клиенти по тяхната отчетна стойност х 360) : (нетен размер на приходите от продажби)

Период на погасяване на задълженията към доставчици = (средна наличност на задълженията към доставчици х 360) : (сума на доставките)

Тези показатели са количествена характеристика на продължителността на уреждане на разчетите на предприятието. Те са:

Период на събиране на вземанията от клиенти = (средна наличност на вземанията от клиенти по тяхната отчетна стойност х 360) : (нетен размер на приходите от продажби)

Период на погасяване на задълженията към доставчици = (средна наличност на задълженията към доставчици х 360) : (сума на доставките)

9. Показатели за динамика.

Показателите за динамика са количествени характеристики на измененията на всички видове активи, пасиви, собствен капитал, разходи, приходи, парични постъпления, плащания и други. Те са:

Коефициент на динамика = отчетна величина : базова величина

Процент на динамика = (отчетна величина х 100) : базова величина

Пункт на динамика = (процент на динамика за период "Х") - (процент на динамика за период "У")

Показателите за динамика са количествени характеристики на измененията на всички видове активи, пасиви, собствен капитал, разходи, приходи, парични постъпления, плащания и други. Те са:

Коефициент на динамика = отчетна величина : базова величина

Процент на динамика = (отчетна величина х 100) : базова величина

Пункт на динамика = (процент на динамика за период "Х") - (процент на динамика за период "У")

10. Показатели за структура.

Това са количествени характеристики на относителните величини на статиите на годишния счетоводен отчет. Те са:

10.1. Показатели за структура на актива и на пасива на счетоводния баланс.

10.2. Показатели за структура на приходите и на разходите в отчета за приходите и разходите.

10.3. Показатели за структурата на паричните потоци в отчета за паричния поток.

10.4. Показатели за структурата на групите и статиите в елементите на приложението към годишния счетоводен отчет.

При изчисляване на показателите за структура на актива и на пасива на счетоводния баланс базовите и отчетните величини могат да бъдат последователно: обща сума на актива и на пасива; сумите на разделите на актива и на пасива; сумите на групите и на статиите на актива и на пасива.

По същия начин се изчисляват и показателите за структура на приходите и разходите по отчета за приходите и разходите, за структурата на паричните потоци по отчета за паричния поток и за структурата на отделните елементи на приложението.

11. Показателите за рентабилност, ефективност, ликвидност, финансова автономност и обращаемост на краткотрайните материални активи се оповестяват в приложението към годишния счетоводен отчет.
Това са количествени характеристики на относителните величини на статиите на годишния счетоводен отчет. Те са:

10.1. Показатели за структура на актива и на пасива на счетоводния баланс.

10.2. Показатели за структура на приходите и на разходите в отчета за приходите и разходите.

10.3. Показатели за структурата на паричните потоци в отчета за паричния поток.

10.4. Показатели за структурата на групите и статиите в елементите на приложението към годишния счетоводен отчет.

При изчисляване на показателите за структура на актива и на пасива на счетоводния баланс базовите и отчетните величини могат да бъдат последователно: обща сума на актива и на пасива; сумите на разделите на актива и на пасива; сумите на групите и на статиите на актива и на пасива.

По същия начин се изчисляват и показателите за структура на приходите и разходите по отчета за приходите и разходите, за структурата на паричните потоци по отчета за паричния поток и за структурата на отделните елементи на приложението.

11. Показателите за рентабилност, ефективност, ликвидност, финансова автономност и обращаемост на краткотрайните материални активи се оповестяват в приложението към годишния счетоводен отчет.
< Предишна Следваща >Добави коментар

Моля попълнете формата

Име
Имейл
Файл
Въведете кода
Описание
     
Нагоре

 
 
Powered by VIB solutions - Web design, web development, SEO and marketing...