Огледало на Успеха
Българска версия English version
Каталог на успелите Философия на успеха Навигатор на успеха TV предаване
 
 

 
 

НСС 22.Отчитане на бизнес комбинации


Място за Вашия рекламен видео клип


Необходимо е да инсталирате Flash Player, за да гледате видео материалите.
spacer  

 

НСС 22 - ОТЧИТАНЕ НА БИЗНЕСКОМБИНАЦИИ
(приет с ПМС No 65 от 1998 г. - обн.,ДВ,бр.36 от 31 март 1998 г.;издание на Народното събрание - притурка към ДВ,бр.36 от 1998 г.; изм.,ДВ,бр.51 от 4 юни 1999 г.)
Националният счетоводен стандарт 22 регламентира счетоводното отчитане на бизнескомбинациите относно придобиването на едно предприятие от друго и обединяване на участия.
Счетоводното отчитане на придобиването включва отчитането на разходите по придобиването, разпределението им по разграничимите активи и пасиви на предприятието, обекта на придобиването и отразяването на произтичащата от него положителна или отрицателна търговска репутация.
1. Определения:
1.1. Бизнескомбинация е обединяване на отделни предприятия в една стопанска единица в резултат на обединяването на едно предприятие с друго или придобиването на контрол от едно предприятие върху нетните активи и дейности на друго предприятие.
1.2. Придобиване е бизнескомбинация, при която едно от предприятията (придобиващото) придобива контрол върху нетните активи и дейности на друго предприятие (придобиваното) в замяна на прехвърляне на активи, поемане на пасиви или емитиране на акции.
1.3. Обединяване на участия е бизнескомбинация, при която акционерите на комбиниращите се предприятия обединяват контрола си върху целостта или практическата цялост на своите нетни активи и дейности, за да постигнат постоянно взаимно споделяне на рисковете и ползите, свързани с комбинираното предприятие, така че никоя от страните да не може да се идентифицира като придобиваща.
1.4. Отрицателна репутация е превишението на дела на придобиващия в справедливата стойност на придобитите разграничими активи и пасиви над разходите по придобиването.
1.5. Дата на придобиване е датата, на която контролът върху нетните активи и дейности на придобиваното предприятие в действителност се прехвърля на придобиващото предприятие.
1.6. Парични активи са паричните средства по смисъла на НСС 7 - Отчитане на паричните потоци.

 

Придобиване
2. Счетоводно отчитане на придобиването.
2.1. Бизнескомбинация, която представлява придобиване, се записва в счетоводните отчети на придобиващото предприятие, като се прилага счетоводният метод на покупко-продажбата.
2.2. От датата на придобиването придобиващото предприятие започва да:
а) отчита в своя баланс разграничимите активи и пасиви на придобитото предприятие и положителната или отрицателната репутация, възникнала при придобиването, и
б) включва в своя отчет приходите и разходите от дейността на придобитото предприятие.
3. Стойност на придобиването.
3.1. Стойността на придобиването се определя на базата на свързаните с него разходи.
3.2. Разходите за придобиването се определят на базата на заплатената парична сума или на паричните еквиваленти или справедливата стойност на заменените активи към датата на размяната, предоставени от придобиващото предприятие в замяна на контрола върху нетните активи на придобиваното предприятие, плюс всички други разходи, които могат пряко да се свържат с придобиването.
3.3. Когато придобиването е свързано с повече от една разменна операция, стойността на придобиването е общата стойност на отделните операции.
3.4. Когато сделката по придобиването се извършва поетапно, счетоводното отчитане започва от датата на придобиването. Стойността на придобиването се определя от неговата справедлива стойност, определена към датата на всяка разменна операция.
3.5. Когато уреждането на цената по покупката става с отложено плащане, разходите по придобиването и справедливата стойност на активите и пасивите се определят на базата на сегашната стойност на обезщетението и вероятните лихви и отбиви, които биха възникнали до окончателното уреждане на разплащането, а не по номиналната стойност на задължението.
3.6. При определяне на стойността на придобиването борсово продаваемите ценни книжа, емитирани от придобиващото предприятие, се изчисляват по тяхната справедлива стойност, която е борсовата им цена към датата на разменната операция, при условие че няма необичайни движения на цените или стесненост на пазара, които да превръщат борсовата цена в ненадежден показател. Когато борсовата цена на една конкретна дата не е надежден показател, следва да се вземат предвид измененията на цените в течение на разумно дълъг период преди и след обявяването на условията на придобиването.
Когато пазарът е ненадежден или липсва котировка, справедливата стойност на емитираните от придобиващото предприятие ценни книжа се определя ориентировъчно по пропорционалния им дял в справедливата стойност на придобиващото предприятие или по пропорционалния им дял в справедливата стойност на придобиваното предприятие, като за база се взема по-ясно определимата от двете. Обезщетението, което се заплаща в брой на акционерите на придобиваното предприятие като алтернатива на ценните книжа, също може да служи като показател за общата справедлива стойност, която се заплаща. При определянето на справедливата стойност на емитираните ценни книжа могат да се използват независими оценки.
3.7. Преки разходи, свързани с придобиването, са разходите по регистрацията и емитирането на ценните книжа като акции и други книжа за собственост върху дяловия капитал, както и хонорари, изплатени на счетоводители, юристи, оценители и други консултанти за осъществяване на придобиването.
3.8. Разходи, които не могат да се припишат пряко към разходите по придобиването, се отчитат като текущ разход за периода на възникването им и не се включват в разходите по придобиването.
4. Определяне на разграничимите активи и пасиви.
4.1. Придобити разграничими активи и пасиви са само активите и пасивите, които съществуват към датата на придобиването. Те трябва да се признаят като такива, ако:
а) съществува вероятност от тях да възникне бъдеща икономическа изгода, и
б) съществува надежден метод за определяне на тяхната справедлива стойност.
4.2. В разграничимите активи и пасиви могат да се отчетат и такива, които преди това не са били отразявани в счетоводния отчет на придобитото предприятие.
4.3. Частта от стойността на закупени активи и пасиви, които не отговарят на посоченото условие, се отчита за сметка на репутацията.
4.4. Към датата на придобиване придобиващото предприятие не може да включва пасиви, с изключение на случаите, породени от негови намерения или действия, както и очаквани бъдещи загуби или други разходи, произтичащи от придобиването.
4.5. Придобиващото предприятие отчита към датата на придобиването провизии, които не са отчетени като такива в придобиваното предприятие, когато:
а) има приет план, предвиждащ прекратяване или свиване на дейности на придобиваното предприятие, който включва:
- изплащане на компенсации на работниците на придобиваното предприятие поради тяхното освобождаване;
- затваряне на цехове от придобиваното предприятие;
- спиране на производствени линии от придобиваното предприятие;
- прекратяване на сключени от придобиваното предприятие договори, което предварително е оповестено от придобиващия;
б) е оповестило своя план и не по-късно от три месеца от датата на придобиването или от датата на приемането на годишния счетоводен отчет (което събитие настъпи първо) изготви подробен план, който определя:
- прекратените дейности или част от дейности;
- засегнатите производствени единици;
- местоработата, длъжностите и приблизителния брой на работниците и служителите, които ще бъдат компенсирани поради тяхното освобождаване;
- разходите, които ще се извършат във връзка с осъществяването на плана, и
- сроковете за провеждане на плана.
5. Разпределение на стойността на придобиването.
5.1. Разграничимите активи и пасиви се оценяват по справедлива стойност към датата на придобиване. Всяка положителна или отрицателна репутация подлежи на отчитане съгласно изискванията на този стандарт.
5.2. Нетните разграничими активи, върху които придобиващото предприятие е получило контрол, се представят по справедлива стойност без оглед на това, дали придобиващият е придобил целия капитал, или част от капитала на другото предприятие или е придобил директно активите.
6. Когато придобиването се постига посредством последователни покупки, при които активите и пасивите се вписват по справедлива стойност в моментите на последователните покупки, всяко следващо преизчисление на справедливите стойности на разграничимите активи и пасиви се отчита като преоценка по реда на Закона за счетоводството.
Когато преди да бъде третирана като придобиване дадена сделка е отчетена по реда за отчитане на инвестициите, определянето на справедливите стойности на придобитите разграничими активи и пасиви и отчитането на положителната или отрицателната търговска репутация се извършват по съответните пера от датата, на която е отчетена инвестицията.
7. Определяне на справедливите стойности на придобитите активи и пасиви.
В зависимост от вида на придобитите разграничими активи и пасиви при определяне на справедливите им стойности се прилагат следните изисквания:
а) борсово продаваеми ценни книжа - по борсовата им цена в момента;
б) неборсови ценни книжа - по ориентировъчна стойност, като се вземат предвид такива показатели, като съотношение цена - доход на една акция, доходност от дивиденти и очакван ръст на доходността на съпоставими ценни книжа на предприятия със сходни характеристики;
в) вземания - по сегашната им стойност, която следва да се събере, определена при текущите лихвени проценти, минус провизиите за несъбираемост и разходите по събирането на вземанията, ако последните са неизбежни.
Не се изисква дисконтиране на краткосрочни вземания, когато разликата между номиналната сума на дадено вземане и дисконтовия размер не е от съществено значение;
г) продукция и стоки - по продажни цени минус сумата от разходите за продажби и заложената печалба в разумен размер за дейността по продажбите на придобиващото предприятие, основаваща се на печалбата от сходна продукция и стоки;
д) незавършено производство - по продажни цени на готовата продукция минус сумата от разходите за довършване, разходите за реализация и заложената печалба в разумен размер за дейността по завършването и по продажбата, основаваща се на печалбата от сходна готова продукция;
е) материали - по справедливата (продажната) им стойност;
ж) земи и сгради - по тяхната пазарна стойност;
з) машини, съоръжения, оборудване - по пазарна стойност, определена чрез оценка, а когато липсва достоверна информация за пазарната им стойност поради специализирания характер на машините, съоръженията и оборудването - по (преносната) балансовата им стойност в придобиваното предприятие;
и) нематериални активи - по справедлива стойност в съответствие с изискванията на НСС 5 - Отчитане на нематериалните активи; ако справедливата стойност на нематериален дълготраен актив не може да бъде установена според пазара, както се изисква в НСС 5 - Отчитане на нематериалните активи, признатата стойност към датата на придобиването следва да бъде ограничена до сума, която не би създала или увеличила отрицателната репутация, произтичаща от придобиването;
к) данъчни активи и пасиви - по сумата, определена, след като се отчетат всички данъчни последствия от сделката по придобиването по отношение на преотстъпени данъци, данъчни облекчения, данъчни временни разлики и пр.;
л) задължения по дългосрочен дълг, полици и други пасиви - по текущата стойност на платимите суми за погасяването на пасива, определени съгласно съответните действащи лихви.
Не се изисква дисконтиране на краткосрочни задължения, когато разликата между номиналната сума на задължението и дисконтирания є размер не е от съществено значение;
м) отменени договорни и други определяеми задължения на придобиваното предприятие - по текущи стойности на сумите, необходими за погасяване на задълженията, определени с отчитане на текущите лихвени проценти;
н) провизиите - по реда на НСС 3 - Отчитане на провизиите, разходите за бъдещи периоди и приходите за бъдещи периоди.
8. Счетоводно отчитане на положителна репутация, възникваща при придобиването.
8.1. Положителната търговска репутация се вписва в баланса като дълготраен актив.
8.2. Положителната търговска репутация се амортизира текущо по време на полезния є срок на годност, но не повече от двадесет години от датата на вписването є. Прилага се линеен метод на амортизация, освен ако има категорични доказателства, че друг метод е по-подходящ.
8.3. При определяне на полезния срок на годност на положителната репутация се имат предвид:
а) същността и вероятният срок, за който ще се осъществява придобитата дейност;
б) стабилността и вероятният живот на предприятието, към което се отнася положителната репутация;
в) публичната информация относно характеристиките на положителната репутация в подобни дейности и нейната продължителност;
г) влиянието на моралното остаряване на изделията, на промените в търсенето и на другите икономически фактори върху придобитата дейност;
д) вероятният оставащ трудов стаж на ръководни лица и група служители в придобитата дейност и дали тя може да се управлява ефективно от друг мениджърски екип;
е) нивото на разходите за поддържане или за финансиране, необходими за постигане на очакваните изгоди от придобитата дейност, и способността и намерението на придобиващото предприятие да постигне това ниво;
ж) очакваните действия на конкуренцията;
з) срокът на контрол върху придобитата дейност, както и нормативни изисквания или договорни условия, влияещи на полезния й срок.
8.4. Когато към датата на съставяне на годишния счетоводен отчет бъдещата икономическа изгода от положителната търговска репутация е изчерпана, сумата на репутацията се отписва и неамортизираната част се отнася като извънреден разход.
9. Счетоводно отчитане на отрицателната репутация, възникваща при придобиването.
9.1. Размерът на отрицателната репутация, който се определя от придобиващия като очаквани загуби и разходи, които не представляват разграничими пасиви към датата на придобиването, се отразява като друг приход в отчета за приходите и разходите, когато се проявят очакваните загуби и разходи. Ако тези разграничими бъдещи загуби и разходи не бъдат признати, за периода, в който се очакват, отрицателната репутация се отразява като приход, както следва:
а) сумата на отрицателната репутация, която не надхвърля справедливите стойности на разграничимите непарични активи, се отразява системно като приход за периода на осреднения полезен срок на годност на разграничимите придобити активи, подлежащи на амортизиране;
б) сумата на отрицателната репутация, надхвърляща справедливите стойности на разграничимите непарични активи, се отразява като приход веднага.
9.2. Размерът на отрицателната репутация, който не се определя от придобиващия като очаквани бъдещи загуби и разходи, се отразява като приход, когато се придобиват бъдещите икономически изгоди от разграничимите амортизируеми активи. Ако активите са парични, приходът се признава към датата на придобиването.
10. Когато договорът за придобиване предвижда коригиране на покупната цена в зависимост от едно или повече бъдещи събития, размерът на корекцията се включва в стойността на придобиването към датата на придобиването, ако корекцията е вероятна и нейният размер може да се определи по надежден начин. В случай че бъдещите събития не настъпят или сумата се нуждае от преразглеждане, разходите по придобиването се коригират за сметка на репутацията (положителна или отрицателна).
11. Разходите по придобиването следва да се коригират, когато дадено събитие, засягащо размера на покупната цена, бъде преодоляно след датата на придобиването, така че плащането на сумата е вероятно и може да се направи надеждна прогноза относно нейния размер.
12. Разграничимите активи и пасиви, които са придобити, но не отговарят на критериите за разделно вписване в счетоводните отчети при първоначалното осчетоводяване на придобиването, се вписват по-късно, когато отговарят на тези критерии. Отчетните стойности на придобитите разграничими активи и пасиви се коригират, когато впоследствие след придобиването се появят допълнителни доказателства, подпомагащи ориентировъчното определяне на сумите, на които са оценени тези активи и пасиви при първоначалното осчетоводяване на придобиването.
Размерът на сумата, осчетоводена като положителна или отрицателна репутация, трябва също да се коригира, при условие че:
а) корекцията не увеличава преносната стойност на положителната репутация над нейната остатъчна стойност;
б) корекцията се извършва през първия годишен отчетен период от придобиването.
В останалите случаи корекциите в стойностите на разграничимите активи и пасиви се отчитат като други приходи или други разходи.
13. Когато са били признати провизии за прекратяване или намаляване на дейността на придобитото предприятие, тези провизии могат да бъдат сторнирани, в случай че:
а) притокът на икономическа изгода не е вероятен, или
б) детайлизираният план не се прилага по предвидения начин или в рамките на предвидения график.
Сторнирането се отразява като корекция на положителната или отрицателна репутация.

 

Обединяване на участия
14. Счетоводно отразяване на обединяването на участия.

14.1. Обединяването на участия се отчита, като се прилага методът на сливане на дяловете.
14.2. При прилагане на метода на сливане на дялове позициите в счетоводните отчети на обединяващите се предприятия за периода, през който възниква комбинацията, както и за всички отразени сравнителни периоди трябва да бъдат включени в счетоводните отчети на обединените предприятия така, както ако са били обединени в началото на периода, предхождащ периода на сливането.
14.3. Всяка разлика между сумата, вписана като емитираща дялов капитал, плюс допълнителното възмездно обезщетение, ако има такова, под формата на пари или други активи, и сумата, вписана за придобития дялов капитал, трябва да се коригира спрямо капитала.
14.4. При обединяването на участия не настъпва придобиване, но е налице взаимно споделяне на рисковете и на изгодите, които са съществували преди стопанската комбинация. При метода на сливането на дяловете обединените предприятия изготвят счетоводните си отчети така, сякаш отделните стопански единици продължават да действат както преди, макар и вече като съвместна собственост и под съвместно управление. Затова при обединяването на отделните счетоводни отчети се нанасят само минимални промени.
14.5. Обединяването на участия води до една единствена обединена стопанска единица, която възприема унифицирана счетоводна политика. Обединената единица отразява счетоводно активите, пасивите и капитала на обединените предприятия по съществуващите отчетни преносни стойности, коригирани само в резултат на прилагането на счетоводната политика на обединяващите се предприятия, и като прилага тази политика спрямо всички отразявани периоди. Не се отчита нова репутация. Операциите между обединяващите се предприятия, без оглед на това, дали са настъпили преди или след обединяването на участията, се елиминират при изготвянето на счетоводния отчет на обединената стопанска единица.
14.6. Разходите, възникнали във връзка с обединяването на участия, трябва да се признават като разходи за периода, през който са възникнали.
14.7. При обединяването на участия се съставят:
а) счетоводни отчети на прекратените предприятия към датата на обединяването;
б) баланс и отчет за приходите и разходите на обединеното предприятие към датата на обединяването, който включва обединена информация както за предходния период, така и от началото на отчетния период до датата на обединяването;
в) акт за приемане и предаване на счетоводните отчети към датата на стопанската комбинация;
г) акт за приемане и предаване на всички носители на счетоводна информация за изпълнение на чл. 45 от Закона за счетоводството.

 

Оповестяване
15. За всички бизнескомбинации в счетоводните отчети за периода, през който се е осъществила комбинацията, задължително се оповестяват:
а) наименованието и описанието на обединяващите се предприятия;
б) счетоводният метод, с който е отчетена комбинацията;
в) датата на влизане в сила на комбинацията от счетоводна гледна точка, и
г) всички дейности, придобити в резултат на бизнескомбинацията, от които предприятието е решило да се освободи.
16. При бизнескомбинация, която представлява придобиване, в счетоводните отчети за периода, през който се е осъществило, се оповестяват още и:
а) процентът на придобитите акции с право на глас;
б) стойността на придобиването и цената, която е заплатена или ще бъде платена при настъпване на бъдещи събития.
17. За положителната репутация в счетоводните отчети се включва информация за:
а) приетия срок за амортизация;
б) обосновката за възприетия период, когато приетият срок на амортизация на положителната репутация надхвърля 20 години;
в) използвания метод и причината за възприемането на различен от линейния метод, когато положителната репутация не се амортизира по него.
18. За отрицателната репутация в счетоводните отчети се включва информация за:
а) сумата и срока на очакваните бъдещи загуби и разходи, заради които е отчетена отрицателната репутация;
б) периода, през който отрицателната репутация ще се отчита като приход;
в) сумата на прихода, отразен в отчета за приходите и разходите;
г) преносната стойност на отрицателната репутация в началото и в края на отчетния период.
19. В счетоводните отчети се включва информация за вероятните активи и пасиви за прекратените дейности от придобиващия и начислените провизии за тях.
20. Когато настъпят последващи корекции на справедливите стойности на разграничимите активи и пасиви, свързани с изпълнението на условията по договора, корекциите се оповестяват и обясняват в счетоводните отчети за съответния период.
21. При бизнескомбинация, представляваща обединяване на участия, се оповестяват още:
а) описанието и броят на емитираните акции заедно с процента от акциите с право на глас на всяко от предприятията, които са били разменени за осъществяване на обединяването на участията;
б) размерът на активите и пасивите, внесени от всяко предприятие;
в) приходите от продажби, други приходи от дейността, извънредните приходи и чистата печалба или загуба за всяко от предприятията преди датата на комбинацията, които са включени в чистата печалба или загуба, посочена в счетоводните отчети на обединеното предприятие.
22. При бизнескомбинации, осъществени след датата на съставянето на годишния счетоводен отчет, информацията за този факт трябва да се оповести.
23. Когато придобиването е резултат от приватизационна сделка, се оповестява и друга съществена информация от приватизационния договор.Добави коментар

Моля попълнете формата

Име
Имейл
Файл
Въведете кода
Описание
     
Нагоре

 
 
Powered by VIB solutions - Web design, web development, SEO and marketing...