Огледало на Успеха
Българска версия English version
Каталог на успелите Философия на успеха Навигатор на успеха TV предаване
 
 

 
 

НСС № 9.Представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска цел


Място за Вашия рекламен видео клип


Необходимо е да инсталирате Flash Player, за да гледате видео материалите.
spacer  

НСС 9 - ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ

ОТЧЕТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА

С НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Цел

НСС 9 определя изискванията за съставяне и представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска дейност.

Обхват

1.1. Този стандарт се прилага от всички предприятия с нестопанска дейност, създадени и регистрирани съгласно действащото законодателство.

1.2. За отчитане на сделки и операции, които не са уредени в този стандарт, се прилагат правилата на другите счетоводни стандарти.

Определения

2. В този стандарт се използва определение със следното значение:

Предприятия с нестопанска дейност - сдружения, фондации, създадени по реда на действащото законодателство, с което се урежда тяхната дейност.

Текущо счетоводно отчитане

3.1. Предприятията с нестопанска дейност разработват собствена счетоводна политика, съобразена с изискванията на този стандарт и на останалите счетоводни стандарти.

3.2. Предприятията с нестопанска дейност съставят индивидуален сметкоплан, в който предвиждат сметки за отделно отчитане на нестопанската от стопанската дейност, както и за отделно отчитане на приходите и разходите, свързани с тези дейности.

3.3. Имуществените вноски на учредителите (първоначални и последващи) се отчитат като собствен капитал на предприятията с нестопанска дейност.

3.4. Даренията, които не са обвързани с условия, и членският внос се признават като текущ приход за периода.

3.5. Даренията, които са обвързани с определени условия, се отчитат като финансиране по реда на НСС 20 - Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ.

3.6. Отчитането на амортизируемите и други активи се извършва по общия ред, предвиден в счетоводните стандарти.

Счетоводен баланс

4.1. Предприятията с нестопанска дейност съставят счетоводен баланс съгласно приложение № 1 към този стандарт.

4.2. В статия „Други резерви" от пасива на баланса се записва сумата на резултата от нестопанската дейност, отразена в отчета за приходите и разходите.

Отчет за приходите и разходите

5.1. Предприятията с нестопанска дейност съставят отчет за приходите и разходите съгласно приложение № 2 или 3 към този стандарт.

5.2. В отчета за приходите и разходите разходите за дейността се отчитат като:

а) разходи за регламентирана дейност, и

б) административни разходи.

5.3. При извършване на стопанска дейност от предприятия с нестопанска дейност в отчета за приходите и разходите на отделен ред се отразява печалбата или загубата от тази дейност.

Отчет за паричния поток

6. Отчетът за паричния поток се съставя съгласно приложение № 4 към този стандарт и изискванията на НСС 7 - Отчети за паричните потоци.

Отчет за собствения капитал

7. Отчетът за собствения капитал се съставя съгласно приложение № 5 към този стандарт.

Приложение

8.1. Предприятията с нестопанска дейност изготвят приложение към годишния финансов отчет в съответствие с НСС 1 - Представяне на финансови отчети.

8.2. Когато предприятията с нестопанска дейност осъществяват и стопанска дейност, те съставят отчет за приходите и разходите за стопанската си дейност в двустранна или едностранна форма съгласно изискванията на НСС 1 - Представяне на финансови отчети.
 Приложение № 1 към НСС 9

Баланс

на.................................
към...............................

АКТИВ
ПАСИВ
Раздели, групи, статии
Сума (хил. лв.)
Раздели, групи, статии
Сума (хил. лв.)
текуща година
предходна година
текуща година
предходна година
а
1
2
а
1
2
А.  Дълготрайни (дългосрочни) активи     А.  Собствен капитал    
/. Дълготрайни материални активи     /. Основен капитал    
               
        II.  Резерви    
          Резерви от последващи оценки    
1.  Земи (терени)       на активите и пасивите    
2.  Сгради и конструкции       Целеви резерви,    
3.  Машини и оборудване       в т.ч. общи резерви    
4.  Съоръжения       в т.ч. други резерви    
5.  Други дълготрайни материални активи       Общо за група II:    
6.  Разходи за придобиване и       Общо за раздел А:    
  ликвидация на дълготрайни            
  материални активи            
 
Общо за група I:
 
 
Б.
Дългосрочни пасиви
 
 
II.
Дълготрайни нематериални активи
 
 
/.
Дългосрочни задължения
 
 
1.
Програмки продукти
 
 
1.
Задължения към доставчици
 
 
 
 
 
 
 
и клиенти
 
 
2.
Права върху собственост
 
 
2.
Задължения към финансови
 
 
 
 
 
 
 
предприятия
 
 
3.
Други дълготрайни нематериални
 
 
3.
Други дългосрочни задължения
 
 
 
активи
 
 
 
 
 
 
 
Общо за група Н:
 
 
 
Общо за група I:
 
 
III.
Дългосрочни финансови активи
 
 
//.
Приходи за бъдещи периоди
 
 
 
 
 
 
 
и финансирания
 
 
IV.
Разходи за бъдещи периоди
 
 
 
Общо за раздел Б:
 
 
 
Общо за раздел А:
 
 
В.
Краткосрочни пасиви
 
 
Б.
Краткотрайни (краткосрочни)
 
 
/.
Краткосрочни задължения
 
 
 
активи
 
 
 
 
 
 
/.
Материални запаси
 
 
1.
Задължения към доставчици
 
 
 
 
 
 
 
и клиенти
 
 
1.
Материали
 
 
2.
Задължения към финансови
 
 
 
 
 
 
 
предприятия
 
 
2.
Други материални активи
 
 
3.
Данъчни задължения
 
 
 
Общо за група I:
 
 
4.
Задължения към персонала
 
 
II.
Краткосрочни вземания
 
 
5.
Задължения към осигурителни
 
 
 
 
 
 
 
предприятия
 
 
1.
Вземания от клиенти и доставчици
 
 
6.
Други краткосрочни задължения
 
 
2.
Съдебни присъдени вземания
 
 
 
Общо за група I:
 
 
3.
Други краткосрочни вземания
 
 
II.
Приходи за бъдещи периоди
 
 
 
 
 
 
 
и финансирания
 
 
 
Общо за група II:
 
 
 
Общо за раздел В:
 
 
/Я.
Краткосрочни финансови активи
 
 
 
 
 
 
IV.
парични средства
 
 
 
 
 
 
1.
Парични средства в брой
 
 
 
 
 
 
2.
Парични средства в безсрочни
 
 
 
 
 
 
 
депозити
 
 
 
 
 
 
3.
Блокирани парични средства
 
 
 
 
 
 
4.
Парични еквиваленти
 
 
 
 
 
 
 
Общо за група IV:
 
 
 
 
 
 
К
Разходи за бъдещи периоди
 
 
 
 
 
 
 
Общо за раздел Б:
 
 
 
 
 
 
 
Сума на актива (А+Б)
 
 
 
Сума на пасива (А+Б+В)
 
 
В.
Условни активи
 
 
Г.
Условни пасиви
 
 
Дата: ................................
Съставител: ........................
Ръководител: ......................Приложение № 2 към НСС 9

Отчет

за приходите и разходите (двустранен)
на ............................
за .............................

Наименование на разходите
Сума (хил. лв.)
Наименование на приходите
Сума
хил. лв.)
текуща година
предходна година
текуща година
предходна година
 
а
1
2
 
а
1
2
I.
Разходи за дейността
 
 
 I.
Приходи от дейността
 
 
А.
Разходи за регламентирана
 
 
А.
Приходи от регламентирана
 
 
 
дейност
 
 
 
дейност
 
 
1.
Дарения
 
 
1.
Приходи от дарения под условие
 
 
2.
Други разходи
 
 
2.
Приходи от дарения без условие
 
 
 
Всичко А:
 
 
3.
Членски внос
 
 
Б.
Административни разходи
 
 
4.
Други приходи
 
 
 
Общо I:
 
 
 
Общо I:
 
 
II.
финансови разходи
 
 
II.
финансови приходи
 
 
3.
Разходи за лихви
 
 
5.
Приходи от лихви
 
 
4.
Отрицателни разлики
 
 
6.
Приходи от съучастия
 
 
 
от операции с финансови активи
 
 
7.
Положителни разлики от операции
 
 
 
и инструменти
 
 
 
с финансови активи и инструменти
 
 
5.
Отрицателни разлики от промяна
 
 
8.
Положителни разлики от промяна
 
 
 
на валутни курсове
 
 
 
на валутни курсове
 
 
6.
Други разходи по финансови
 
 
9.
Други приходи от финансови
 
 
 
операции
 
 
 
операции
 
 
 
Общо II:
 
 
 
Общо II:
 
 
III.
Извънредни разходи
 
 
III.
Извънредни приходи
 
 
IV.
Загуба от стопанска дейност
 
 
IV.
Печалба от стопанска дейност
 
 
V.
Общо разходи
 
 
V.
Общо приходи
 
 
VI.
Резултат
 
 
VI.
Резултат
 
 
 
Всичко (V+ VI)
 
 
 
Всичко (V + VI)
 
 
Дата...........
Съставител:...........
Ръководител:...........


Приложение № З към НСС 9

Отчет

за приходите и разходите (едностранен)
на .............................
за..............................

 
Наименование на приходите и разходите
Текуща година
Предходна година
 
а
1
2
1.
Приходи от дейността
2.
Разходи за дейността
 
Резултат (1-2)
3.
финансови приходи
4.
финансови разходи
5.
Извънредни приходи
6.
Извънредни разходи
7.
Печалба (загуба) от стопанска дейност
 
Резултат (1-2+3 -4+5 -6 +(-) 7)
Дата...........
Съставител:...........
Ръководител:...........


Приложение №.4 към НСС 9

Отчет

за паричния поток
на ............................
за..............................

Наименование на потоците Текуща година Предходна година
а 1 2
I.
Наличност на парични средства
 
 
 
в началото на периода
 
 
П.
Парични потоци от нестопанска
 
 
 
дейност
 
 
А.
Постъпления от нестопанска
 
 
 
дейност
 
 
1.
Получени дарения под условие
 
 
2.
Получени дарения без условие
 
 
3.
Постъпления от членски внос
 
 
4.
Постъпления от осигурителни
 
 
 
предприятия
 
 
5.
Получени обезщетения
 
 
 
за застраховане
 
 
6.
Постъпления от банкови и
 
 
 
валутни операции
 
 
7.
Други постъпления
 
 
 
Всичко постъпления от
 
 
 
нестопанска дейност
 
 
Б. I
плащания за нестопанска дейност
 
 
1.
Изплатени дарения
 
 
2.
Изплатени заплати
 
 
3.
Изплатени осигуровки
 
 
4.
Плащания по банкови и
 
 
 
валутни операции
 
 
5.
Плащания за услуги
 
 
6.
Други плащания
 
 
 
Всичко плащания за
 
 
 
нестопанската дейност
 
 
В.
Нетен паричен поток от
 
 
 
нестопанска дейност
 
 
Ш.
Парични потоци от стопанска
 
 
 
дейност
 
 
А.
Постъпления от стопанска дейност
 
 
       
1.
Постъпления от продажба
 
 
 
на активи и услуги
 
 
2.
Постъпления от клиенти
 
 
3.
Постъпления от банкови и
 
 
 
валутни операции
 
 
4.
Други постъпления
 
 
 
Всичко постъпления от
 
 
 
стопанска дейност
 
 
Б.
Плащания за стопанската дейносп
 
 
1.
Плащания за услуги и за
 
 
 
придобити активи
 
 
2.
Плащания към доставчици
 
 
3.
Изплатени данъци
 
 
4.
Плащания по банкови и валутни
 
 
 
операции
 
 
5.
Други плащания
 
 
 
Всичко плащания за стопанската
 
 
 
дейност
 
 
В.
Нетен паричен поток от
 
 
 
стопанската дейност
 
 
IV.
Наличност на парични средства
 
 
 
в края на периода
 
 
V.
Изменение на паричните
 
 
 
средства през периода
 
 
Дата...........
Съставител:...........
Ръководител:...........


Приложение № 5 към НСС 9

Отчет

за собствения капитал
на ............................
за .............................

  Показатели Резерви Общо собствен капитал
основен капитал резерв от последващи оценки на активите и пасивите целеви резерви
общи резерви други резерви
Салдо в началото на отчетния период          
1 Последваща          
  оценка на дъл-          
  готрайни мате-          
  риални активи,          
  в т.ч.:          
  а) увеличение          
  б) намаление          
2. Последващи          
  оценки на фи-          
  нансови инстру-          
  менти, в т. ч.:          
  а) увеличение          
  б) намаление          
3. Промени в сче-          
  товодната поли-          
  тика, грешки          
  и други          
4. Други измене-          
  ния в собстве-          
  ния капитал          
  Салдо към края          
  на отчетния          
  период          Дата...........
Съставител:...........
Ръководител:...........


Добави коментар

Моля попълнете формата

Име
Имейл
Файл
Въведете кода
Описание
     
Нагоре

 
 
Powered by VIB solutions - Web design, web development, SEO and marketing...