Огледало на Успеха
Българска версия English version
Каталог на успелите Философия на успеха Навигатор на успеха TV предаване
 
 

 
 

НСС № 8.Нетни печалби или загуби,фундаментални грешки и промени


Място за Вашия рекламен видео клип


Необходимо е да инсталирате Flash Player, за да гледате видео материалите.
spacer  

НСС 8 - НЕТНИ ПЕЧАЛБИ ИЛИ ЗАГУБИ ЗА
ПЕРИОДА, ФУНДАМЕНТАЛНИ ГРЕШКИ и
ПРОМЕНИ В СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА

Цел

НСС 8 определя изискванията за представяне и счетоводно третиране на определени статии от отчета за приходите и разходите, така че всички предприятия да подготвят и представят отчетите си за приходите и разходите на съпоставима база. Този стандарт изисква класифицирането и отчитането на определени пера като пера от обичайна дейност и като извънредни. Той определя и счетоводното третиране на промените в счетоводните стойности, промените в счетоводната политика и коригирането на фундаменталните грешки.

Обхват

1. Този стандарт се прилага при представянето на печалбите или загубите, свързани с обичайната дейност и извънредните статии в отчета за приходите и разходите, отразяването в отчета на промените в приблизителните счетоводни оценки, фундаменталните грешки и промените в счетоводната политика.

Определения

2. В този стандарт се използват определения със следното значение:

Извънредни статии - приходи или разходи, получени в резултат на събития или операции, които са ясно разграничени от обичайната (типичната, свойствената) дейност на предприятието, поради което не се очаква те да се повтарят често или постоянно.

Обичайна дейност - дейностите, които предприятието предприема, и тези, които са свързани или произтичат от предприетите дейности, и такива, които допринасят за развитие на предприятието. Тя може да бъде основна, финансова и инвестиционна.

Фундаментални грешки - грешки, които са от такова значение, че финансовият отчет за един или повече предходни периоди вече не може да се счита за достоверен към датата на неговото публикуване.

Счетоводна политика - съвкупност от конкретни принципи, бази, установени правила и практики, приети от предприятието при изготвянето и представянето на финансовите отчети съгласно изискванията на НСС1 - Представяне на финансовите отчети.

Печалба или загуба за отчетния период

3.1. Признатите за отчетния период приходи и разходи се включват в отчета за приходите и разходите при определяне на печалбата или загубата за отчетния период, освен ако друг стандарт изисква или позволява друго.

3.2. Печалбата или загубата за отчетния период включва:

а) печалбата или загубата от обичайната дейност, и

б) извънредните статии.

Извънредни статии

4.1. В отчета за приходите и разходите се отчита общата сума на всички извънредни статии. Естеството и размерът на всяка извънредна статия се оповестява допълнително.

4.2. Извънредните статии текущо се отчитат като извънредни приходи и извънредни разходи.

4.3. Като извънредни статии се представят:

а) балансовата стойност на принудително отчуждените активи;

б) балансовата стойност на отписаните активи и пасиви вследствие на природни и други бедствия;

в) сумата на получените застрахователни обезщетения.

Печалба или загуба от обичайната дейност

5. Когато естеството на приходните или разходните статии при определянето на печалбата или загубата от обичайната дейност е важно за обясняване на резултатите от дейността, естеството и размерът на такива статии трябва да се отрази поотделно.

Промени в приблизителните счетоводни стойности

6.1. Използването на разумни приблизителни стойности при изготвянето на финансовите отчети е основно изискване, което осигурява тяхната достоверност.

6.2. Приблизителните стойности подлежатна преразглеждане, ако настъпят промени в обстоятелствата, на които се базират, или в резултат на допълнително натрупан опит или последващо развитие.

6.3. Ефектът от промяната на приблизителните счетоводни стойности се включва при определянето на печалбата или загубата, както следва:

а) за периода на промяната - ако промяната засяга само този период;

б) за периода на промяната и бъдещите периоди - ако промяната засяга и тях.

6.4. Ефектът от промяната на приблизителната счетоводна стойност се включва в същата статия на отчета за приходите и разходите, която е била използвана за приблизителната стойност преди това.

6.5. Ефектът върху бъдещи периоди, ако има такъв, се признава, когато тези бъдещи периоди настъпят.

6.6. Предприятието оповестява естеството и размера на промяната на приблизителната счетоводна стойност, която оказва значителен ефект през текущия период или се очаква да окаже значителен ефект през бъдещи периоди.

Фундаментални грешки

Препоръчителен подход

7.1.1. фундаментална грешка, която е свързана с предходни периоди, се отчита през текущия период чрез увеличаване или намаляване на салдото на неразпределената печалба от минали го дини. Сравнителната информация от предходния отчетен период следва да се преиз числи.

7.1.2. Когато намалението на неразпределената печалба е по-голямо от салдото на неразпределената печалба преди намалението, разликата се отчита като непокрита загуба от минали години.

7.1.3. Предприятието трябва да оповести: а} естеството на фундаменталната грешка;

б) размера на корекцията (преизчислението) по позиции за текущия период и за предходния период;

в) размера на корекцията (преизчислението) по позиции, свързани с периоди, предходни на предходния период;

г) факта, че сравнителната информация е била преизчислена.

Допустим алтернативен подход

7.2.1. фундаментална грешка, която е свързана с предходни периоди, се включва в другите приходи или разходи при определянето на печалбата или загубата за текущия период.

7.2.2. Изготвят се проформа отчет за приходите и разходите, счетоводен баланс, отчет за паричния поток и отчет за собствения капитал, в които позициите от предходния и текущия период се посочват във вид, сякаш фундаменталната грешка е била коригирана през периода, през който е направена. Тези отчети се прилагат към годишния финансов отчет като елемент от приложението.

7.2.3. Предприятието трябва да оповести:

а) изготвянето на проформа финансов отчет;

б) стойностния размер на фундаменталната грешка, който е повлиял върху печалбата или загубата от текущ период;

в) размера на корекцията за всеки период, за който е представена информация във финансовия отчет.

Промени в счетоводната политика

8.1. Промени в счетоводната политика се извършват само когато това се изисква по закон, от счетоводни стандарти, или ако промяната ще доведе до по-подходящо представяне на събитията или сделките във финансовите отчети на предприятието.

8.2. Не е промяна на счетоводната политика:

а) приемането на счетоводна политика за събития и сделки, които се различават по същество от случилите се преди това събития или сделки, и

б) приемането на нова счетоводна политика за събития и сделки, които не са се случвали преди това или са били незначителни.

Препоръчителен подход

8.3.1. Промяната в счетоводната политика се прилага с обратна сила. Всяка корекция вследствие на промяната трябва да бъде отразена като корекция на салдото на неразпределената печалба от минали години. Сравнителната информация трябва да бъде преизчислена. Разликата от преизчисляване на разходите за данъци в отчета за приходите и разходите за предходния период се посочва като корекция на неразпределената печалба (непокритата загуба).

8.3.2. Промяната в счетоводната политика се прилага без обратна сила, когато корекцията на салдото на неразпределената печалба от минали години не може да бъде надеждно определена.

Допустим алтернативен подход

8.4.1. Промяната в счетоводната политика трябва да се прилага с обратна сила, освен ако сумата, която се отнася за предходни години, не е определима в разумни граници. Всяка корекция вследствие на промяна на счетоводната политика трябва да се включи в другите приходи или разходи при определянето на печалбата или загубата за текущия период.

8.4.2. Изготвят се проформа отчет за приходите и разходите, счетоводен баланс, отчет за паричния поток и отчет за собствения капитал, в които позициите от предходния и текущия период се посочват във вид, като че ли новата счетоводната политика е била прилагана винаги.

Оповестяване

9. Когато дадена промяна в счетоводната политика има съществен ефект върху текущия или върху предходен период или може да има съществен ефект върху следващи периоди, предприятието оповестява:

а) причината за промяната;

б) сумата на корекцията за текущия и за предходния период;

в) сумата на корекцията, отнасящата се за периоди, предхождащи периода, включен в сравнителната информация;

г) фактът, че сравнителната информация е била преизчислена или че това е практически неизпълнимо.

Пример към НСС 8

Примерът не е част от стандарта. Целта на примера е да илюстрира прилагането на определени изисквания от стандарта.

Извънредни статии

„Стела" ООД използва сграда и земя за осъществяване на производството на продукт „А".

Съгласно решение на съда сградата и земята се отчуждават в полза на действителния им собственик считано от 1 май 2001 г. „Стела" ООД няма възможност да продължи производството на продукт „А", поради което продава тази дейност.

Отчетната стойност на земята към датата на отчуждаването е 700 лв., на сградата - 2700 лв., с начислена амортизация 1300 лв.

Разликата между приходите и разходите от продажбата на дейността по производството на продукт „А" е 300 лв. печалба.

Извънредните статии ще се представят по следния начин в отчета за приходите и разходите:

„Стела" ООД

Извлечение от отчета за приходите и разходите с отразени извънредни статии
 


Показатели

Текуща година

Предходна година

Печалба (загуба) от


обичайната дейност
6000
5000
Извънредни разходи
2100
 
(в т. ч.
 
 
- загуба от отписване на земя
700
 
- загуба от отписване на сграда)
1400
 
Извънредни приходи
300
 
(в т.ч.
 
 
- печалба от продажба на
 
 
дейност - производство
 
 
на продукт „А")
300
 
Счетоводна печалба (загуба)
4200
5000
Разходи за данъци
840
1000
Печалба (загуба)
3360
4000Фундаментална грешка

През 2001 г. „Стела" ООД е установила, че по повод продажбата на стоки през 2000 г. е изписана отчетна стойност за тях в размер 82 000 хил. лв. вместо 80 000 хил. лв.

Грешката е в размер 2000 хил. лв., данъчният норматив е 20 на сто.

/. Препоръчителен подход за отразяване на фундаментална грешка

„Стела" ООД

Извлечение от отчета за приходите и разходите с

представено отразяване на грешката

( препоръчителен подход)
 


Показатели

Текуща година

Предходна година

Приходи от продажби

115000

105000
Отчетна стойност на
 
 
продадените стоки
89000
82000
Корекция
 
-2000
Печалба от отбичайната дейност
26000
23000
Корекция
 
+ 2000
Разходи за данъци
5200
4600
Корекция
 
+400
Печалба
20800
18400
Корекция
 
+ 1600„Стела" ООД

Извлечение от преизчисления отчет за приходите и

разходите след коригиране на грешката

(препоръчителен подход )
 


Показатели

Текуща година

Предходна година

Приходи от продажби

115000

105000
Отчетна стойност на продадените стоки
89000
80000
Печалба от обичайната дейност
26000
25000
Разходи за данъци
5200
5000
Печалба
20800
20000„Стела" ООД Извлечение от баланса с представено отразяване

на грешката (препоръчителен подход)
 


Актив

Текуща година

 Предходна година

Пасив

Текуща  година

Предходна година

Стоки

100000

95600 

Основен


Корек-
 
 
капитал
50000
50000
ция
+2000
+2000 
Нераз-
 
 
 
 
 
пределена
 
 
 
 
 
печалба
18400
-
 
 
 
Корекция
+ 2000
 
 
 
 
 
-400
 
 
 
 
Печалби
 
 
 
 
 
и загуби
 
 
 
 
 
от теку-
 
 
 
 
 
щия
 
 
 
 
 
период
20800
18400
 
 
 
Корекция
 
+ 1600
 
 
 
Задълже-
 
 
 
 
 
ния за да-
 
 
 
 
 
нъци от
 
 
 
 
 
печалбата
5200
4600
 
 
 
Корекция
+ 400
+ 400
 
 
 
Други
 
 
 
 
 
пасиви
5600
22600
Сума на
 
 
Сума на
 
 
актива:
100000
95600 
пасива:
100000
95600
Корекция
+ 2000
+ 2000 
Корекция
+ 2000
+ 2000


„Стела" ООД

Извлечение от баланса след отразяване на грешката (препоръчителен подход)
 


Актив

Текуща година

Предходна година

Пасив

Текуща година

Предходна година

Стоки

102000

97600 

Основен


 
 
 
капитал
50000
50000
 
 
 
Нераз-
 
 
 
 
 
пределена
 
 
 
 
 
печалба
20000
-
 
 
 
Печалби
 
 
 
 
 
и загуби
 
 
 
 
 
от теку-
 
 
 
 
 
щия
 
 
 
 
 
период
20800
20000
 
 
 
Задълже-
 
 
 
 
 
ния за да-
 
 
 
 
 
нъци от
 
 
 
 
 
печалбата
5600
5000
 
 
 
Други
 
 
 
 
 
пасиви
5600
22600
Сума на
 
 
Сума на
 
 
актива:
102000
97600 
пасива:
102000
97600


II. Допустим алтернативен подход за отразяване на фундаментална грешка

„Стела" ООД

Извлечение от отчета за приходите и разходите с представено текущо отразяване на грешката като

други приходи (допустим алтернативен подход)
 


Показатели

Текуща година

Предходна година

Приходи от продажби

115000

105000
Отчетна стойност на
 
 
продадените стоки
89000
82000
Други приходи
-
-
Корекция
+ 2000
 
Печалба от обичайната дейност
28000
23000
в т.ч. от корекция
+ 2000
 
Разходи за данъци
5600
4600
в т.ч. от корекция
+ 400
 
Печалба
22400
18400
в т.ч. от корекция
+ 1600
 „Стела" ООД

Извлечение от преизчисления - проформа отчет за

приходите и разходите след отразяване на грешката

(допустим алтернативен подход)
 


Показатели

Текуща година

Предходна година

Приходи от продажби

115000

105000
Отчетна стойност на
 
 
продадените стоки
89000
80000
в т.ч. от грешката
 
-2000
Други приходи
-
-
в т. ч. от грешката
-2000
 
Печалба от обичайната
 
 
дейност
26000
25000
в т.ч. от грешката
-2000
+ 2000
Разходи за данъци
5200
5000
в т.ч. от грешката
-400
+ 400
Печалба
20800
20000
в т. ч. от грешката
- 1600
+ 1600„Стела" ООД

Извлечение от баланса за текущата година с

отразяване на грешката в увеличение на стоките

(допустим алтернативен подход)
 


Актив

Текуща година

Предходна година

Пасив

Текуща година

Предходна година

Стоки

100000

 95600 

Основен


Корек-
 
 
капитал
50000
50000
ция
+ 2000
 
Нераз-
 
 
 
 
 
пределена
 
 
 
 
 
печалба
18400
_
 
 
 
Печалби
 
 
 
 
 
и загуби
 
 
 
 
 
от
 
 
 
 
 
текущия
 
 
 
 
 
период
22400
18400
 
 
 
е т.ч. от
 
 
 
 
 
корекция на
 
 
 
 
 
грешката
+ 1600
 
 
 
 
Задълже-
 
 
 
 
 
ния за да-
 
 
 
 
 
нъци от
 
 
 
 
 
печалбата
5600
4600
 
 
 
в т.ч. от
 
 
 
 
 
корекция на
 
 
 
 
 
грешката
+ 400
 
 
 
 
Други
 
 
 
 
 
пасиви
5600
22600
Сума на
 
 
Сума на
 
 
актива:
102000
95600 
пасива:
102000
95600
в т.ч. от
 
 
в т.ч. от
 
 
корекция
 
 
корекция
 
 
на греш-
 
 
на греш-
 
 
ката
+ 2000
 
ката
+ 2000
 


„Стела" ООД

Извлечение от преизчисления проформа баланс (допустим алтернативен подход)
 


Актив

Текуща година

Предходна година

Пасив

Текуща година

Предходна година

Стоки

102000

97600 

Основен


е т. ч. от
 
 
капитал
50000
50000
корекция
 
 
Нераз-
 
 
на греш-
 
 
пределена
 
 
ката
 
+2000 
печалба
20000
-
 
 
 
е т.ч. от
 
 
 
 
 
корекция на
 
 
 
 
 
грешката
+ 1600
 
 
 
 
Печалби
 
 
 
 
 
и загуби
 
 
 
 
 
от
 
 
 
 
 
текущия
 
 
 
 
 
период
20800
20000
 
 
 
в т.ч. от
 
 
 
 
 
корекция на
 
 
 
 
 
грешката
/- 1600/
+ 1600
 
 
 
Задълже-
 
 
 
 
 
ния за да-
 
 
 
 
 
нъци от
 
 
 
 
 
печалбата
5600
5000
 
 
 
е т.ч. от
 
 
 
 
 
корекция на
-400
 
 
 
 
грешката
+ 400
+ 400
 
 
 
Други
 
 
 
 
 
пасиви
5600
22600
Сума на
 
 
Сума на
 
 
актива:
102000
97600 
пасива:
102000
97600
в т.ч. от
 
 
в т.ч. от
 
 
корекция
 
 
корекция
 
 
на греш-
 
 
на греш-
 
 
ката
 
+ 2000 
ката
 
+ 2000


Счетоводна политика

През текущата година „Стела" ООД е променила счетоводната си политика по отношение на амортизациите. Преизчислението за предходната година показва, че са начислени амортизации в по-малко с 800 лв.

/. Препоръчителен подход за отразяване на промените в счетоводната политика

„Стела" ООД

Извлечение от отчета за приходите и разходите преди

отразяване на изменението на счетоводната политика

и с посочване на начина на отразяване на изменението

на счетоводната политика

(препоръчителен подход)
 


Показатели 

 Текуща година

 Предходна година

Показатели

Текуща година

 Предходна година

Разходи Приходи за


за амор-
 
 
 дейността
8900
7100
тизации
3600
2100
 
 
 
от промяна
 
 
 
 
 
на счет.
 
 
 
 
 
политика
 
/+800/
 
 
 
Други
 
 
 
 
 
разходи
4400
3900
 
 
 
Всичко
 
 
  Всичко
 
 
разходи:
8000
6000
  приходи:
8900
7100
от промяна
 
 
 
 
 
на счет.
 
 
 
 
 
политика
 
/+800/
 
 
 
Счетоводна
 
 
 Счетоводна
 
 
печалба
900
1100
 загуба
-
-
от промяна
 
 
 
 
 
на счет.
 
 
 
 
 
политика
 
/-800/
 
 
 
Разходи
 
 
 
 
 
за данъци
180
220
 
-
-
от промяна
 
 
 
 
 
на счет.
 
 
 
 
 
политика
 
/-160/
 
 
 
Печалба:
720
880 
  Загуба:
-
-
от промяна
 
 
 
 
 
на счет.
 
 
 
 
 
политика
 
/-640/
 
 
 


Забележка. В конкретния случай промяната в счетоводната политика не се отразява за текущата година в отчета за приходите и разходите, а само в счетоводния баланс като корекция на неразпределената печалба н на натрупаната амортизация.

фирма „Стела" ООД

Извлечение от счетоводния баланс преди отразяване на промяната в счетоводната политика и с посочване на начина за отразяване на изменението на счетоводната политика (препоръчителен подход)
 Показатели


Текуща годинаПредходна година


Показатели


 Текуща година


 Предходна година
отчетна стойност
 коректив 
балансова стойност


а1234а12

Дълго-
 
 
 
 
Основен
 
 
трайни
 
 
 
 
капитал
50000
50000
активи
51000
7000
44000
40000
 
 
 
от промяна
 
 
 
 
 
 
 
на счет.
 
 
 
 
 
 
 
политика
 
/+800/
/-800/
/-800/
 
 
 
Други 
13000
 
13000
12000
Неразпреде-
 
 
активи
 
 
 
 
леиа
 
 
 
 
 
 
 
печалба
880
50000
 
 
 
 
 
от про-
 
 
 
 
 
 
 
мяна на
 
 
 
 
 
 
 
счет. по-
 
 
 
 
 
 
 
литика
/-800/
 
 
 
 
 
 
Печалби
 
 
 
 
 
 
 
и загуби
 
 
 
 
 
 
 
от теку-
 
 
 
 
 
 
 
щия
 
 
 
 
 
 
 
период
720
880
               
 
 
 
 
 
от про-
 
 
 
 
 
 
 
мяна на
 
 
 
 
 
 
 
счет. по-
 
 
 
 
 
 
 
литика
 
/-640/
 
 
 
 
 
Задълхе
 
 
 
 
 
 
 
ния за
 
 
 
 
 
 
 
данъци
 
 
 
 
 
 
 
от пе-
 
 
 
 
 
 
 
чалбата
180
220
 
 
 
 
 
от про-
 
 
 
 
 
 
 
мяна на
 
 
 
 
 
 
 
счет. по-
 
 
 
 
 
 
 
литика
 
/-160/
 
 
 
 
 
Други
 
 
 
 
 
 
 
пасиви
5220
900
Сума на
 
 
 
 
Сума на
 
 
актива:
64000
7000
57000
52000
пасива:
57000
52000
от про-
 
 
 
 
от про-
 
 
мяна на
 
 
 
 
мяна на
 
 
счет. по-
 
 
 
 
счет. по-
 
 
литика
 
/+800/
/-800/
/- 800/
литика
/- 800/
/800/
               
„Стела" ООД

Извлечение от отчета за приходите и разходите

след отразяване на промяната в счетоводната политика

(препоръчителен подход)
 


Показателя 

Текуща година

 Предходна година

 Показатели

 Текуща година

 Предходна година

Разходи Приходи за


за амор-
 
 
 дейността
8900
7100
тизации
3600
2900
 
 
 
Други
 
 
 
 
 
разходя
4400
3900
 
 
 
Всичко
 
 
 Всичко
 
 
разходи:
8000
6800
 приходи:
8900
7100
Счетоводна
 
 
 Счетоводна
 
 
печалба
900
300 
  загуба
-
-
Разходи за
 
 
 
 
 
данъци
180
60
 
-
-
Печалба:
720
240
 Загуба:
-
-


„Стела"ООД

Извлечение от счетоводния баланс след отразяване

на промяната в счетоводната политика

(препоръчителен подход)
 


Показатели

Текуща година

Предходна година

Показатели

Текуща година

Предходна година
отчетна стойност коректив балансова стойност

Дълго-

Основен


трайни         капитал 50000 50000
активи 51000 7800 43200 39200 Нераз-    
Други         преде-    
активи 13000   13000 12000 лена    
          печалба 80 -
          Печалби    
          и загуби    
          от теку-    
          щия    
          период 720 240
          Задъл-    
          жения    
          за данъ-    
          ци от пе    
          чалбата 180 60
          Други    
          пасиви 5220 900
Сума на         Сума на    
актива: 64000 7800 56200 51200 пасива: 56200 51200
Забележка. При промяна на счетоводната политика корекцията на задължението за данъци е за сметка на неразпределената печалба.

//. Допустим алтернативен подход за отразяване на промяната в счетоводната политика

„Стела" ООД

Извлечение от отчета за приходите и разходите за текущата година с текущо отразена корекция в увеличение на другите разходи от промяната на счетоводната политика (допустим алтернативен подход)
 


Показатели

Текуща година

Предходна година

Показатели

Текуща година

Предходна година

РазходиПриходи за


за амор-
 
 
дейността
8900
7100
тизации
3600
2100
 
 
 
Други
 
 
Всичко
 
 
разходи
5200
3900
приходи
8900
7100
Всичко
 
 
Счетоводна
 
 
разходи:
8800
6000
печалба
-
-
Счетоводна
 
 
 
 
 
печалба
100
1100
 
 
 
Разходи
 
 
 
 
 
за данъци
20
220
 
 
 
Печалба:
80
880
Загуба:
-
 


„Стела" ООД

Извлечение от счетоводния баланс за текущата година с текущо отразена корекция от промяна на счетоводната политика в увеличение на другите разходи (допустим алтернативен подход)
 


Показатели

Текуща година

Предходна  година

Показатели 

Текуща  година

 Предходна година
отчетна стойност  коректив  балансова стойност

Дълго-

Основен


трайни         капитал 50000  50000
активи 51000 7800 43200 40000      
Други         Нераз-    
активи 13000   13000 12000 преде-    
          лена    
          печалба 880  -
          Печалби    
          и загуби    
          от теку-    
          щия    
          период 20 880
          Задъл-    
          жения    
          за данъ-    
          ци от пе    
          чалбата 80 220
          Други    
          пасиви 5220  900
Сума на         Сума на    
актива: 64000 7800 56200 52000 пасива: 56200  52000
„Стела" ООД

Извлечение от преизчисления проформа отчет за приходите и разходите за текущата година с отразена промяна на счетоводната политика (допустим алтернативен подход)
 


Показатели

 Текуща година

 Предходна година

 Показатели

Текуща година

 Предходна година

1

2

3

4

5

6
Разходи
 
 
Приходи за
 
 
за амор-
 
 
дейността
8900
7100
тизации
3600
2900
 
 
 
е га. ч. от
 
 
 
 
 
промяна
 
 
 
 
 
в счет.
 
 
 
 
 
политика
 
/+800/
 
 
 
Други
 
 
 
 
 
разходи
4400
3900
 
 
 
е т. ч. от
 
 
 
 
 
промяна
 
 
 
 
 
в счет.
 
 
 
 
 
политика
/-800/
 
 
 
 
           
Всичко разходи:
8000
6800
Всичко приходи:
8900
7100
е т. ч. от
 
 
 
 
 
промяна
 
 
 
 
 
в счет.
 
 
 
 
 
политика
/-800/
/+800/
 
 
 
Счетоводна
 
 
Счетоводна
 
 
печалба
900
300
загуба
-
-
е т. ч. от
 
 
 
 
 
промяна
 
 
 
 
 
на счет.
 
 
 
 
 
политика
/+800/
/-800/
 
 
 
Разходи
 
 
 
 
 
за данъци
180
60
 
-
-
в т. ч. от
 
 
 
 
 
промяна
 
 
 
 
 
на счет.
 
 
 
 
 
политика
/+160/
/-160/
 
 
 
Печалба:
720
240
Загуба:
-
-
е т. ч. от
 
 
 
 
 
промяна
 
 
 
 
 
на счет.
 
 
 
 
 
политика
/+640/
/-640/
 
 
 
           


„Стела" ООД

Извлечение от преизчисления проформа счетоводен баланс за текущата година след отразяване на влиянието на промените в счетоводната политика (допустим алтернативен подход)
 


Показатели

Текуща година

Предходна година

 Показатели

 Текуша година

 Предходна година
отчетна стойност  коректив  балансова стойност

Дълго-

Основен


трайни         капитал 50000 50000
активи 51000 7800 43200 39200      
е т. ч. от              
промяна              
на смет.              
политика       /-800/      
          Нераз-    
          преде-    
          лена    
          печалба 80  
          е т.ч. от    
          промяна    
          на смет.    
        по.штика /-800/  
Други         Печалби    
активи 13000   13000 12000 и загуби    
          от теку-    
          щия    
          период 720 240
          е т.ч. от    
          промяна    
          на счет.    
        политика /+640/ /-640/
          Задъл-    
          жения    
          за данъ-    
          ци от пе-    
          чалбата 180 60
          е т.ч. от    
          промяна    
          на счет.    
        гюлитика /+160/ /-160/
          Други    
        пасиви 5220 900
Сума ва         Сума на    
актива:
64000
7800
56200
51200
пасива:
56200
51200

 Добави коментар

Моля попълнете формата

Име
Имейл
Файл
Въведете кода
Описание
     
Нагоре

 
 
Powered by VIB solutions - Web design, web development, SEO and marketing...