Огледало на Успеха
Българска версия English version
Каталог на успелите Философия на успеха Навигатор на успеха TV предаване
 
 

 
 

НСС № 6.Разходи за опазване на околната среда


Място за Вашия рекламен видео клип


Необходимо е да инсталирате Flash Player, за да гледате видео материалите.
spacer  

 

НСС 6- ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

 

 

Цел
НСС 6 определя отчитането на разходите за опазване на околната среда.
 
Обхват
1. Този стандарт се прилага от предприятията при извършване на следните разходи за опазване на околната среда:
а) придобиване на дълготрайни материални активи, предназначени за опазване на околната среда;
б) придобиване на дълготрайни нематериални активи, предназначени за опазване на околната среда;
в) опазване и възстановяване на околната среда, включващи разходи за:
- поддържане на екологичното равновесие на околната среда;
- отстраняване на щети, нанесени на околната среда в процеса на дейността;
- възстановяване, запазване и подобряване на околната среда;
- събиране на информация и контрол за състоянието и предварителна оценка на въздействието върху околната среда.
 
Отчитане на разходите за опазване на околната среда
2.1. Предприятието обосновава и определя разходите за опазване на околната среда въз основа на екологични проекти, съгласувани със съответните държавни органи по опазване на околната среда.
2.2. Предприятието систематизира разходите за опазване на околната среда съгласно технико-ико-номическото им предназначение.
2.3. Разходите по опазване и възстановяване на околната среда се отчитат като текущи разходи за периода, през който са осъществени.
2.4. За обосноваването и определянето на разходите за опазване на околната среда за бъдещи периоди предприятието систематизира съответната информация в следната таблична форма:
 


Наименование на дейностите по компоненти и фактори на околната среда

Наименование на параметрите за контрол и мониторинг

Стандарти България или ЕС

Фактическа стойност на параметрите към ...........

Отклонение

Причини

Техническо решение
 

а

1

2

3

4

5

6
1.
Мерки за подобряване
 
 
 
 
 
 
 
качеството на атмосферата
 
 
 
 
 
 
2.
Мерки за почвата
 
 
 
 
 
 
3.
Мерки за водата
 
 
 
 
 
 
4.
Мерки за намаляване
 
 
 
 
 
 
 
отрицателното въздей-
 
 
 
 
 
 
 
ствие на отпадъците
 
 
 
 
 
 
5.
Мерки за намаляване
 
 
 
 
 
 
 
отрицателното въздей-
 
 
 
 
 
 
 
ствие на вредните
 
 
 
 
 
 
 
физически фактори върху
 
 
 
 
 
 
 
околната среда
 
 
 
 
 
 
6.
Мероприятия за рекул-
 
 
 
 
 
 
 
тивация и подобряване на
 
 
 
 
 
 
 
биоразнообразието
 
 
 
 
 
 
2.5. Въз основа на така систематизираната информация се прави експертна оценка с цел установяване на необходимите разходи за опазване на околната среда съобразно структурата им по т. 1 на стандарта.
2.6. Определянето на идеалните (стандартните) и измерването на фактическите параметри на компонентите на околната среда се извършва от съответните държавни органи по опазване на околната среда.
2.7. Санкциите на предприятието замърсител при нарушаване на екологичното равновесие, както и таксите за замърсяване над пределено допустимите норми се отчитат като текущи разходи за дейността.
 
Оповестяване
3. В приложението към годишния финансов отчет се оповестява следната информация за разходите за опазване на околната среда:
а) разходи за отчетния период - вид и стойност; в т. ч. разходи за обучение и пропаганда;
б) очаквани разходи за следващия период - вид и стойност.

 Добави коментар

Моля попълнете формата

Име
Имейл
Файл
Въведете кода
Описание
     
Нагоре

 
 
Powered by VIB solutions - Web design, web development, SEO and marketing...