Огледало на Успеха
Българска версия English version
Каталог на успелите Философия на успеха Навигатор на успеха TV предаване
 
 

 
 

ТИПОВИ ФОРМИ ЗА УСПЕШНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ

 

 

    ТИПОВИ     ФОРМИ  ЗА  РАЗРАБОТВАНЕ НА  ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Типова форма за предварително планиране на съдържанието на вашата презептация.

Тема:

Поръчана от:

Цели

Ако презентацията  ви постигне успех, какви ще бъдат непосредствените
резултати?

1.Главни послания

Какво трябва да разбере и запомни аудиторията от вашата презентация?

1.

2.

3.

4.

5.

Подкрепящи факти

Кои факти подкрепят главното ви послание?

Послание 1...

Послание 2 ... 

Послание 3 ...

Послание 4 ...

Послание 5 ...

Източник: Бизнес комуникации

 

Типова форма за проектиране на презентацинта

Щом вече сте планирали какво искате да кажете, използвайте
тази типова форма, за да организирате максимално ефективно съдържанието, да определите всички нагледни средства или съпътстващи материали, които ще накарат вашата презентация  да произведе съответното впечетение, както и  за да прецените времето, което ще ви бъде необходимо. Бихте, могли да ревизирате съдържанието, ако се окаже, че надхвърля ограниченото време.

Вашето съдържание

Нагледни/съпътстващи
материали

Време

Откриване

• Изложете вашата цел

• Очертайте главните
точки

• Накарайте вашата ауди-
тория да желае да слуша

   

Същина
• Изложете последовател-
но главните нишки на ва-
шата презентация

   

Заключение

• Обобщете вашето
съдържание

• Предизвикайте аудито-
рията да предприеме
действие

   

 

 


            Форма  за бърза справка „Бъди си сам редактор'"

Следващите въпроси отразяват облекчаващите аспекти при
редактиране. Преди да съставите някакъв документ, провере-
те дали сте  обмислили всички атрибути.

Съдържание

Цел:

Информация:

 •  Ясно ли е изразена?
 • Точна и пълна ли е?
 Има ли специфични

изисквания към дейст-

вието или информация-

та?
 Достатъчно подробности ли са дадени ?

Последователност

Основна идея:

Организация: 

 • Какво стои най-отгоре?         
 • Потокът от идеи логи-
             чески ли е ? 
Поместена ли е страте-
гически?

Проектиране:

Формат:

 

 

 

Презентация:

Използвани ли са дос-
татъчно заглаиня, точки
и списъци?

Сроковете за изпълне-
ние и дейностите ясно
ли са указани?

Би ли могла схема, таб-
лица или графика да
повиши ефсктивността
при определена инфор-
мация?

Имате ли бели полета
(празни интервали) за
очертаване на идеите?

 

Абзаци:

 

 

 Изречения:

 

  Започвате ли с изрече-
ние по темата

 Фокусирани ли сте вър-           ху една тема ?                   

  Притежавате ли  варира- 
 ща постройка и продъл-        
 ност?

   Преминавате ли от една тема към друга?

Ограничени ли са до 5- 
      6 реда?

  Сведени ли са до 15-20 
      думи?

 Тон/Стил

Думи:

 

 

 

  

Стил:

 

 Прости, конкретни и
недвусмислени ли са?

 Освободени ли са от
прекомерна емоцио-
налност и тромавост
на морално остарелия
език?

 Обяснени ли са акро-
нимите?

  Изискан, настойчив и
директен ли е?

 Подходящ ли е за ау-
диторията?

 

 Позната ли е термино-
логията на читатели-
те?

 Заглавията подчертани
ли са за повече впечат-
лителност?


 

 Активен залог използ-
ван ли е?

 Наблюдава ли се пози-
типен подход?

 

Проверка

 Граматиката, право-
писът и пунктуацията
точни ли са?

 Правописните грешки
поправени ли са?

 

Трябва ли и някой друг
да го прегледа?

 Ако това е повтарящо
се послание, ясно ли е
наблегнато върху но-
вите данни?

 

Други

 

Опишете ваши собствени редакторски  "проблемни
моменти", които изискват допълнителна проверка и
предотвратяване.

 

 

Дизайн за визуализиране

Използвайте това ръководство, за да можете бързо да си при-
помните как да проектирате вашия документ така, че да мо-
же лесно да се чете.

Можете да използвате...                              За   да...
 
Заглавия

 • представите повечето абзаци

• фокусирате читателя върху вашите главни
идеи

Допълнителни бележки 

• подсилите значениего

• добавите допълнителна убедителност

Текстови шрифтове

 • гарантирате четивност
 • унифицирате стила
Къси абзаци
 • избегнете претоварването на читателя
 • привлечете бързите читатели

Две  колонки

 • предадете едновременно два вида
  информации
 • насърчите по-бързото четене


Точкувани извадки
 • замените списъците с изречения
Номерирани списъци
 • посочите последователността
 • отбележите стъпките в процедура
 • осигурите лесен достъп до списъка
 • определите количествено точките

Бели полети и нови
редове

 • рамкирате идеите си
 • подобрите четивността
 

Графики, схеми и
таблици

 

• представите числа, парични суми и
технически данни

 

Цветове (използвайте
благоразумно)

 

• подчертаете информация (ограничавайте
до два цвята) .

• добавите естетичен вид

 

 подчертаване
 

• наблегнете на крайните срокове

 наситеност
 
 
 различни шрифтове
САМО ГЛАВНИ
БУКВИ
курсиви

различни размери

 


 

 

 

 

Нагоре

 
 
Powered by VIB solutions - Web design, web development, SEO and marketing...