Огледало на Успеха
Българска версия English version
Каталог на успелите Философия на успеха Навигатор на успеха TV предаване
 
 

 
 

Примерен Бизнес план

 

 

 

 

Бизнес план
за финансиране на малък и среден бизнес

Пътят към успеха минава през Бизнес плана

1. СЪЩНОСТ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА БИЗНЕС ПЛАНА


Бизнес планът е ръководство за развитие на фирмата в условията на пазарното стопанство. Той се разработва преди стартирането на дейността и може да се използва за следните цели:
• Като инструмент за развитие и програма за бъдещето на фирмата.
• Като средство за планиране и управление и като наръчник за ръководство на фирмата.
• Формулировка на мисията на фирмата и кратко описание на нейната дейност.
• Като търговски инструмент и предложение до евентуални кредитори за получаване на кредити, като подробно се описва, как ще бъдат вложени в дейността на фирмата отпуснатите кредити и как ще се осъществи във времето тяхното връщане.
• Като документ, който представя лицето на фирмата пред обществеността, клиенти и контрагенти .
• Като съставна част от бизнес оценките, които се извършват по повод сделки с фирми - покупко-продажби, сливания, разделяне, приемане на нови или напускане на стари съдружници, емитиране на ценни книжа и др.
В зависимост от това, за каква цел се разработва Бизнес планът, той може да има различен обхват и съдържание.
Бизнес планът трябва да се пише с активното участие на лицата, които основават фирмата или са нейни собственици. Това е така, защото те формулират идеята и знаят най-важната информация, с помощта на която трябва да се разработи Бизнес плана.
Разработеният Бизнес план има следните основни приложения: инструмент за развитие, средство за планиране и управление, формулировка на мисията,
търговски документ. / л. № 11/

ИНСТРУМЕНТ ЗА РАЗВИТИЕ
Бизнес планът се написва за фирмата, за нейното целенасочено и ефективно управление, за нейните партньори и всички ключови фигури, които участват в дейността й. Когато Бизнес планът се използва като инструмент за развитие, се набляга на общата схема и основните жалони на фирмената дейност. В този случай планът функционира като подробен списък на предстоящите неотложни дейности. Той помага за дефиниране на реалистични срокове, за определяне на конкретни задачи и е ориентир за сверяване на правилността на развитието. Бизнес планът доказва реалистичността на идеята и нейната ефективност, които ще позволят тя да премине към реализация или да се продаде.

 

РЪКОВОДСТВО ЗА ПЛАНИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ
Този бизнес план е най-съдържателния и всеобхватен. Разработва се, когато се открива фирма, когато се разширява дейността й. Този Бизнес план става като ориентир, настолна книга за управлението на фирмата. Служи като средство за контрол и корекция на действията. В него са разкрити силните и слаби страни на фирмата, посочени са възможностите и опасностите в развитието на фирмата. Специално внимание се отделя на основните дейности, мениджмънта, собствеността, администрацията, организацията и персонала.

ФОРМУЛИРОВКА НА МИСИЯТА
Този тип план се използва за информиране на доставчиците, консултанти, специалисти като адвокати, счетоводители, банкери и др. Във формулировката на мисията е целесъобразно включването на кратко описание за всеки раздел.

ТЪРГОВСКИ ДОКУМЕНТ
По-голяма част от бизнес плановете се съставят като търговски документ. Добър е този бизнес план, който носи пари. Това изисква всички раздели да са добре проучени и документирани, а финансовите предложения и прогнози да са обосновани. Някои предприемачи си подготвят по няколко плана, като всеки е предназначен да отговори на интересите на различни финансови групи. Банкерите обикновено са консервативни и тяхната грижа е дали отпуснатият заем ще бъде изплатен. Независимите инвеститорски групи са по-склони да приемат рискове. Подразделите на бизнес плана от които те най-много се интересуват са “Резюме-анотация, ”Финансови данни “ и “Прогнози”.
Накратко, Бизнес планът показва от къде е тръгнала фирмата, къде се намира и докъде ще стигне. Парите ще бъдат привлечени от добра бизнес идея, която може лесно да се осъществи.

2. ПИНЦИПИ НА ИЗГОТВЯНЕ НА БИЗНЕС ПЛАНА
Бизнес планът е предназначен за бизнесмени, банкери, финансисти и външни лица, които се интересуват от състоянието и бъдещото развитие на фирмата в пазарните условия. Всички тези хора са изключително заети, имат да решават много и разнообразни проблеми и времето им трябва да бъде пестено. Това определя необходимостта от спазване на определени принципи при писането на Бизнес плана. Според Блекуел основните принципи за изготвяне на Бизнес плана са: Яснота, Краткост, Логика, Истинност.
Яснота
Езикът трябва да дава възможност бързо и лесно да се възприемат изложените идеи, а това изисква :
• Езикът да е прост, ясен и точен
• Да не събират много идеи в едно изречение
• Всяко следващо изречение да е следствие от предходното
• Да се избягва употребата на много прилагателни
• Да се използват таблици и нагледни материали
Краткост
• Изреченията да са кратки
• Изреченията да изразяват основното, което читателят трябва да научи
Логика
• Логическа последователност на излагането на фактите и идеите
• Изреченията и параграфите да са логически свързани
• Това, което си казва в един параграф да съответства на това, което е написано в друг параграф
Истинност
• Да не се пресилва действителността
• Фактите да отразяват обективната реалност
• Фактите трябва да бъдат подкрепени с числа, които трябва да бъдат максимално точни

3. КОНСТРУКЦИЯ НА БИЗНЕС ПЛАНА
Конструкцията на Бизнес плана трябва да поддържа интереса на читателя и същевременно да му дава възможност да се ориентира без затруднение в излагането и оценката на идеята. На фиг. № 1. е показана типова конструкция на бизнес плана ./ л. № 11/
Ако обобщим мненията на Блекуел и на Виктория Микелонис, изложени в л. 5 и 11 може да заключим, че конструкцията на бизнес плана ще даде възможност на читателя да се ориентира бързо и без затруднение, ако може да отговори на следните въпроси, а именно:
• Кратко изложение на целите
• Оценка на пазара, в който трябва да се влезе
• Умението, опита и финансите, които притежавате
• Специалните преимущества на продукта или услугата, която предлагате за вашите клиенти
• Как ще създадете бизнеса
• Изложете дългосрочна идея
• Определете финансовите си цели
• Парите, които искате и как ще ги използвате
• Приложение подкрепящи горните точки
• История на бизнеса, ако има такава
Горният списък може да се допълни, ако хората, които ще четат бизнес плана имат специални интереси. Например общинските власти се интересуват, какъв ще е ефекта върху местната безработица.

НАПИСВАНЕ НА БИЗНЕС ПЛАНА
Уводната част се намира на първо място, но обикновено се пише последна. Уводната част на бизнес плана се състои от:
• Резюме - анотация
• Фактически данни
• Титулна страница
• Съдържание
Резюме-анотацията е предназначена за тези, които след прочитане ще вземат решение за финансиране, за продължаване на срока на кредита или не и т.н. Тази част дава пълен обзор на цялостния документ и на фирмата. Затова на нея е необходимо да се обърне специално внимание, като един от най-важните раздели на бизнес плана..
Резюме-анотацията трябва да изтъкне най-важните моменти на бизнес плана, да заинтересова читателя да го прочете.
Резюме-анотацията не трябва да надхвърля 2-3 страници, независимо от дължината на бизнес плана. Самият план не трябва да надхвърля 25-35 страници.
Преди да започне събирането на информацията е необходимо да се отговори на въпросите на типов работен формуляр, а именно:
• Какъв е предмета на дейност на фирмата?
• Какви продукти или услуги ще се предлагат-решават ли те значими проблеми, имат ли големи шансове, уникални ли са?
• Какъв е статутът на фирмата?
• На какъв етап е начинанието?
• От кога е започнала дейността ?
• Каква ще е формата на организация – еднолична, сдружение, корпорация?
• Къде ще бъде разположена фирмата?
• Целевият пазар на фирмата?
• Какъв процент от съществуващия пазар има фирмата и какво е виждането за след реконструкцията и разширението?
• Кои са конкурентите –кои са техните силни и слаби страни, какъв е техният дял на пазара?
• Кой ще управлява фирмата-опит, образование и квалификация на ръководителите и специалистите?
• Какъв е графика за постигане на важните етапи и крайни цели?
• Колко пари са нужни за успеха на начинанието?
• Към каква форма на финансиране се ориентирате?
• Какво предлагате в замяна - дялово участие, дял от печалбата и др. ?
• Какъв е периодът на погасяване?
• Колко пари са инвестирани до сега?
• Кои са силните страни на бизнеса- от какво зависи успехът му?
• Кои са ограниченията на бизнеса?
• Кои са целите на бизнеса по отношение на дългосрочен растеж?
При съставянето на бизнес плана трябва да се знае, че съдържанието и структурата му могат да се променят в зависимост от много фактори и на първо място от целите и предназначението, за които е съставен.
Описателната част на бизнес плана трябва да съдържа три основни елемента:
• Пълен и точен анализ на фирмата и на околната среда, в която тя съществува / икономическа, технологична, пазарна, социална, екологическа и т.н./
• Ясно формулиране на целите, които трябва да се постигнат и тяхното дефиниране с конкретни величини и срокове
• Определяне на средствата и мероприятията за достигане на крайната цел, рисковете и финансовите прогнози.
При разработването на стратегическите планове могат да се допуснат грешки и неточности, като неточна информация за състоянието, липса на алтернативни варианти, несъобразяване с икономическата среда, конкуренцията и др.
Приложенията и съпътстващите документи трябва да потвърждават изложените тези, цели и стратегии.
Накрая, бизнес планът изисква добро представяне и убеждаване на тези, които трябва да го приемат.

ИЗРАБОТВАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА БИЗНЕС ПЛАНА
Изработването и представянето на бизнес плана включва пет дейности, а именно:
• Написване и редактиране
• Оформление външно и вътрешно
• Подвързване
• Адресиране / на кого да се изпратят екземпляри/
• Устно представяне
Първият проект на бизнес плана се написва според нашите виждания и теорията. След представянето на бизнес плана, в него се отразяват направените препоръките. Последната версия се редактира, подвързва и представя на заинтересованите.
Представянето на бизнес плана изисква да се изберат представители, на които ще бъде изпратена разработката. При подбора на лицата е много важно е да си отговорим на въпроса, защо именно избираме тях. Всяка организация, която финансира разработката ще иска да се представи разработката на мениджърите.
Според Бароу за доброто представяне на бизнес плана е необходимо :
• Добра подготовка на водещия и синхронизиране на представянето на целия екип
• Предварително репетиране пред огледалото на жестовете, силата на гласа и начина на изразяване
• Ясно и кратко излагане на същността, където е необходимо защита на бизнес концепцията, продукта, пазара и организационната структура.
• Внимателно изслушване на коментариите и критиките и даване на учтиви отговори. Трябва да се представите като възприемчиви без да давате знак, че може да има твърде много области, които сте пренебрегнали в бизнес плана.
Представете се като бизнесмен, показвайки добро познаване на конкурентните сили на пазара и парите, които са необходими за осъществяване на вашата стратегия. Демонстрирайте продукта, ако е възможно или заведете финансистите да го видят в действие.
Необходимо е да се създаде съпричастие между финансистите и предприемачите. Личният контакт, тонът на речта, ентусиазмът и езикът спомагат интервюто да мине добре. Затова е необходимо да се репетира представянето на бизнес плана пред публика.
Много важно е продукта да бъде оценен от гледна точка на клиента. Трябва да се има в пред вид, че купувачът плаща за ползата, а продавачът иска пари за свойствата. Затова е необходимо да се наблегне на ползата за купувача. Необходим е и нов начин на мислене и управление, при който акцента пада върху пазара, върху продажбите и най-вече върху клиентите.

4. СЪСТАВНИ ЧАСТИ И СТРУКТУРА НА БИЗНЕС ПЛАНА
Структурата, съставните части и елементите на Бизнес плана са показани на фигура 1.

ЛИТЕРАТУРНА

1. АНГЕЛОВ, А.Г.Ръководство за разработване на
маркетингов план и план за продажбите в малкия
бизнес.1997,252 с.
2. БАРОУ, Колин и др.Как да изготвим икономическа
обосновка.Бизнес план.Ръководство.1003,286 с.
3. БИЗНЕС планове за малкия и среден бизнес.
Сборник.Прев. от англ.1999,217 с.
4. БОЕВА, Бистра.Бизнес и управление на проекти.
1992,92 с.
5. БЛЕКУЕЛ, Едуард.Как да подготвим бизнес план.
Прев . от англ.1996,160 с.
6. БЪЛГАРСКИ здравни проекти.Създаване на бизнес
план.Ръководство.2002.39 с.
7. ДАСКАЛОВ, Н.Бизнес-риск-пари.Ръководство за
мениджъри.1992
8. ИВАНОВ, Т.К.Бизнес план за 7 дни.2001,98 с.
9. КОЛАРОВ, Николай.Инвестиционен бизнес план.
1992, 120 с.
10. НЕДЯЛКОВА, А.М. Как привлекать инвестиции.
Бизнес план.
11. МИКЕЛОНИС, В. И др. Бизнес план и предложение
за финансиране на малък и среден бизнес,1994,234 с.
12. МАДГЕРОВА, Р.Х.Бизнес планиране на малки и
средни предприятия 2002,125 с.
13. ПАПАЗОВ, К.Бизнес планиране и контрол.1999,194 с.
14. ПЕТРОВ,С., и др.Бизнес план от идеята до
реализацията.1996, 252 с.
15. СЕМОВ, М.А. и др. Бизнес морал.1992, 126с.
СТАРТ в бизнеса.Съвети на Barclays Bank PLC.
Лондон за развитие на малък бизнес.
16. ТОДОРОВ, Кирил.Бизнес стратегия на малката
фирма.1995.164 с.
17. ТОДОРОВ, Кирил.Предприемачество и дребен
бизнес.1997, 200с.
18. Финч, Браян. Бизнес – планове.1993,220 с.
19. Закон за счетоводството.
20. Национални счетоводни стандарти.
21. Закон за здравното осигуряване.
22. Закон за социалното осигуряване.
23. Кодекс за задължителното обществено осигуряване.
24. Закон за облагане на доходите на физическите лица.
25. Закон за корпоративното подоходното облагане .
26. Закон за данък върху добавяната стойност. 

Книгата е зе тези, които обичат да тренират и побеждават. 

 За връзка : 0887763306, sik@uspeh.bg, sik402001@mail.bg,  

20% отстъпка от 11.99= 9.60 лв.

Сийка Йорданова Касабова-доц. доктор по икономика. Автор и създател е на сайта www.uspeh.bg,www.ogledalonauspeha.com,

В настоящата книга авторката представя поредица от приказки, в които са вплетени много мъдрости, познания за това какви сме,кои сме. Тя представя различни  човешки  качества:-лицемерието, горделивостта и алчността, както и борбата между доброто и злото, истината и лъжата, манипулацията, справедливостта и свободата, късмета и труда, самотата, загубеното време в отмъщение, живота и правото на избор. Одухотворено са представени и добрите вълшебници - мисълта, въображението, желанието, действието, последователността, упоритостта и волята, а заедно с тях и лошите им събратя - мързела, страха и губенето на време, от които човек трябва да се пази. Авторката показва и път към успеха, законите които го управляват, златното правило на живота, срещата между минало, настояще и бъдеще.
Всяка от приказките дава познания за постигане на успех в живота, вдъхва оптимизъм, мотивира към действие, доброта и човечност.    

Нагоре

 
 
Powered by VIB solutions - Web design, web development, SEO and marketing...