Огледало на Успеха
Българска версия English version
Каталог на успелите Философия на успеха Навигатор на успеха TV предаване
 
 

 
 

Разширена система за оценка на успеха при преговорите

 

Разширена система за оценка на успеха при преговорите

Взаимоотношения

Помогнаха ли преговорите да изгра-
дите отношения, които ще позволят на
вас и клиентите ви да работите по-
ефективно в рамките на проекта?

Комуникации

Помагат ли ви тези преговори да изг-
радите среда, в която и двете страни
се ангажират в конструктивни, реша-
ващи проблемите разговори?

Интереси

Сделката задоволява ли изцяло ваши-
те интереси и тези на клиента ви? За-
доволява ли относително добре инте-
ресите на трети страни?

Възможности

Потърсихте ли иновационни и ефек-
тивни решения, които биха ви донесли
взаимна изгода? '

Легитимност

Използвахте'ли обективни критерии
за оценка и подбор на легитимна и за
двете страни идея?

НАДС

Преценихте ли офертата през призма-
та на вашата най-добра алтернатива
на договорено споразумение? Сигур-
ни ли сте, че сделката задоволява ин-
тересите ви по-добре от най-добрата
ви алтернатива?

Условия

Създадохте ли добре планирани, реа-
листични и изпълними условия, които
двете страни разбират и са готови да
изпълнят?

Източник: Адаптирано от Дани Ертъл, „Превръщането на преговорите в корпо-
ративна способност", Harvard Business Review,May-June 1999,55
 

Нагоре

 
 
Powered by VIB solutions - Web design, web development, SEO and marketing...