Огледало на Успеха
Българска версия English version
Каталог на успелите Философия на успеха Навигатор на успеха TV предаване
 
 

 
 

Тестове за успеха

 

.

 Тест за усет по отношение на корпоративната култура

І. Всеотдайност по отношение на набелязаните цели  Винаги Често. Рядко Никога
 
1. Можете ли с едно изречение да очертаете   ясно основните цели, философията и главните задачи на своята организация?
 
4 3 2 1
2. Споделят ли се убежденията ви от всички
служители във вашата компания?
 
4 3 2 1
3. Възприемат ли се основните ви цели от 90 %
или повече от вашите служители?
 
4 3 2 1
4. Очакват ли отделните служители лична изгода
от своята всеотдайност към поставяните задачи?
4 3 2 1
5. Знаете ли кой от вашите служители не
споделят всеотдайността ви и защо?
 
4 3 2 1
6. В състояние ли сте да измерите степента на
индивидуалната или колективната всеотдайност
по отношение на собствените цели?
 
4 3 2 1
7. Способен ли сте да забележите предупредителния
сигнал за евентуално охлаждане на ентусиазма
на даден служител?
 
4 3 2 1
8. Предприемате ли нещо, когато част от служителите
ви престанат да работят всеотдайно?
 
4 3 2 1
9. Вие самият наистина ли сте всецяло
отдаден на поставяните задачи?
 
4 3 2 1
10. Отчитате ли влиянието на общата цел на организацията ,
когато правите оценка на стратегическите или
оперативните алтернативи?
4 3 2 1
 ІІ.  Компетентност при реализация на  съвършенството
 
       
11. Развива ли вашата организация особена
компетентност в една или повече области на
деловия живот/ например маркетинг или пласмент?
 
4 3 2 1
12. Може ли всеки служител да различи областите, в
които вашата компания е най компетентна?
 
4 3 2 1
13. Решени ли са вашите хора на всяка цена да поддържат
високото ниво на своята компетентност?
4 3 2 1
14. Обръща ли организацията ви като цяло
внимание на своята висока компетентност?
 
4 3 2 1
15. Обучавате ли новите служители на висока
компетентност?
 
4 3 2 1
16. Работите ли за разширяване и усъвършенстване
на областите, в които сте особено компетентен ?
4 3 2 1
17. Неизменна ли е високата компетентност на
вашата компания независимо от промените
в околната среда?
 
4 3 2 1
18. Постига ли се съвършенство в областите,
в които вашата компания е високо компетентна?
 
4 3 2 1
19. Усещат ли служителите ви безупречната
дейност на компанията?
 
4 3 2 1
20. Оценена ли е безупречната дейност на вашата компания
от клиенти, конкуренти и странични наблюдатели?
4 3 2 1
21. Лично вие способен ли сте да разпознаете
съвършенството?
 
4 3 2 1
22. Лично вие способен ли сте да разпознаете
компетентността?
4 3 2 1
ІІІ.Последователност в проявата на компетентност и всеотдайност по отношение на поставените задачи.
 
       
23. Обсъждате ли в компанията поставените високи
цели и задачи, решимостта да се постигне съвършенство?
4 3 2 1
24. Ще задържите ли на високо ниво сегашната ви степен на
компетентност и всеотдайност?
 
4 3 2 1
25. Демонстрират ли вашите служители своята компетентност
и всеотдайност пред ръководители и новоназначени хора?
 
4 3 2 1
 26. Проверявате ли внимателно кандидатите за работа.
Искате ли да знаете предварително дали ще са
подходящи за високата компетентност и
всеотдайност във вашата компания?
 
 4  3  2  1
 27. Достатъчно мотивирани и стимулирани ли са
новите работници, за да се отдадат всецяло
на общите ви цели?
 
 4  3  2  1
 28. Предлагате ли възможност на нов служител,
който не проявява всеотдайност ,
или го освобождавате?
 
 4  3  2  1
 29. Бързо ли се освобождавате от старите служители,
които са изгубили всеотдайността си?
 
 4  3  2  1
 30. Способна ли е вашата компания да привлича
и задържа способни хора?
 
 4  3  2  1
 31. Мислите ли за последиците от новите стратегически
и оперативни планове върху вашите служители?
 
 4  3  2  1
 32. Подлагате ли на ежедневна проверка своите лични
компетентност и всеотдайност?
 
 4  3  2  1
 Общия сбор на точките ви не трябва да бъде под 116. Ако отговорът е Винаги, запомнете въпроса ,тъй като Винаги  много бързо може да  се превърне в Често, Рядко или Никога. Ако на даден въпрос отговорът ви е Никога или Рядко направете усилия да го превърнете в Често и Винаги
 
       

 

              Тест за  чувствителността  и  усета на ръководителя ?

 

Тест за усет и чувствителност на ръководителя

Винаги  Често Рядко Никого
1. Предпочитате ли да удовлетворявате
   непосредствените нужди на хората
   вместо техните основни и дългосрочни проблеми
1 2 3 4
2. Наистина ли не виждате отрицателните
   последици от повърхностните отношения
   между хората
1 2 3 4
3. Замисляте ли се дълбоко, когато контактувате
   с хора, преценявате ли какво ще ви донесат
   тези контакти лично на вас.
1 2 3 4
4. Избягвате ли личната ангажираност с
    подчинени, колеги и ръководители.
1 2 3 4
5. Считате ли, че подчинените ни трябва
    да служат на вашите интереси, или
   обратно /вие трябва да служите на техни
1 2 3 4
.       6.  Приемате ли , че познавате нуждите,
             желанията и изискванията на своите
             хора, без да ги обсъждате.
1 2 3 4
7. Еднакво ли се отнасяте към всички
     свои служители независимо от
     съществуването на индивидуални 
     различия
1 2 3 4
        8. Приемате ли своите хора като инструменти
            или производствени единици. 
1 2 3 4
       9.Преценявате ли отделния служител като
          една твърдо установена даденост.
 
1 2 3 4
     10.Винаги ли очаквате хората ви да откликнат
          като вас на дадена ситуация.
1 2 3 4

 

                 40 точки -отлична чувствителност и усет
                 30 точки -добра   чувствителност и усет
                 под 30 трябва да поработите по своята  чувствителност и усет

             


                

                 

                                              Прозорлив ръководител ли сте?

 

Винаги 

Често

Рядко

Никого

1.Стимулират ли ви сложните проблеми и ситуации,които
дават повод за задълбочен анализ?

4

3

2

1

2. Не обичате  рутинния подход,който решава
проблемите по един и същ начин ? 

4

3

2

1

3.Насърчавате ли откритите дискусии и изказването
на собствено мнение на хората ?

4

3

2

1

4.Четете ли непрекъснато, за да обогатявате знанията
и опита си? 

4

3

2

1

5.Посрещате ли новите идеи с ентусиазъм? 

4

3

2

1

6. Задавате ли много въпроси без да се притеснявате ,
че могат да разкрият вашето невежество?

4

3

2

1

7.Оглеждате ли нещата от всички страни преди да вземете
решение? 

4

3

2

1

8.Обичате ли да се обграждате с хора,които имат различни
възгледи и различен подход към проблемите?

4

3

2

1

9.Вземате ли решения, които другите определят като
новаторски?

4

3

2

1

10.Търсите ли нови и по-добри подходи към работата в
своята организация?

4

3

2

1

 

                             

Съберете ли 40 точки ви сте прозорлив ръководител, ако сборът е под 30 точки означава,че трябва да поработите още в тази насока.

 

 

 

 

ТЕСТ ЗА ГЪВКАВОСТ 

ТЕСТ ЗА ГЪВКАВОСТ Винаги Често  Рядко Никога

1. Виждате появата на новото и никога не си
затваряте очите пред него    

4

3

2

1

2. Сам предприемате действия в новата обстановка,
вместо да реагирате на действията на другите                                    

4

3

2

1

3. Ако правите грешки в резултат на своите действия,
те са незначителни, а не решаващи                                                        

4

3

2

1

4. Вие е сте инициатор за създаването на нови
продукти,нови идеи .                                        

4

3

2

1

5. Наблюдавате внимателно атмосферата в своята
организация, обръщате внимание на всяко важно
събитие, въпрос и условие.                                    

4

3

2

1

6. Внушавате на хората си да възприемат новите
планове и идеи при спазването на строга координация

4

3

2

1

7. Вие сте гъвкав, имате вкус към експеримента, държите
се толерантно с хората, когато не правят нещата по
начина ,по който вие бихте ги правили.                    

4

3

2

1

8. Гледате на самоусъвършенстването като начин да се
върви напред, търсите предизвикателството и
богатия опит.                                                                                   

4

3

2

1

9. Вие сте честен и открито обсъждате новите идеи и
предложения на другите.                                                 

4

3

2

1

10. Практикувате “адхокрацията”-изкуството да пазите
идеите си от потъване в пукнатините на бюрокрацията

4

3

2

1

 

 

 

 

 

 Ако сте събрали:
40 точки- вие сте гъвкав ръководител.
30 точки -често сте гъвкав, но не винаги.Обърнете внимание на гъвкавостта
20 точки рядко сте гъвкав.Работете върху гъвкавостта
10 точки никога не сте гъвкав.Работете върху гъвкавостта

 

                                        Тест за проверка на търпението?

Тест за проверка на търпението

Винаги

Често

Рядко

  Ниога

1.Търпелив ли сте по време на промяната

4

3

2

1

2.Подлагате ли на преоценка своето поведение 
и възгледи

4

3

2

1

3. Вярвате ли в своите възгледи

4

3

2

1

4. Вземате ли решения само по неотложни въпроси

4

3

2

1

5. Избягвате ли прибързаните решения

4

3

2

1

6. Само реално изпълними решения ли вземате

4

3

2

1

7. Избягвате ли да вземате решения вместо другите

4

3

2

1

8. Контролирате ли реакциите си по отношение на
    агресивността

4

3

2

1

9. Имате ли навика да се прехвърляте в бъдещето
с помощта на своето въображение

4

3

2

1

10.Интересувате ли се живо от последиците на
реализираните ваши идеи

4

3

2

1

 40 точки-вие сте търпелив ръководител
  под  30 точки трябва да поработите върху търпението си
 

 

                                                  Тест за концентрация?

Тест за концентрация

Винаги

Често

Рядко

Никога

1. Подхождате ли с пълно внимание към
определена дейност.
 

4

3

2

1

2. Ограничавате ли своята концентрация
върху онези дейности, при които имате
шанс за отличен резултат
 

4

3

2

1

3. Можете ли бързо да прехвърлите кон/
центрацията си от една дейност към
друга.
 

4

3

2

1

4. Подреждате ли интересите си според
тяхната важност.
 

4

3

2

1

5. Подреждате ли по същия начин
интересите на своите подчинени
 

4

3

2

1

6. Стремите ли се да събудите макси/
мален интерес у своите служители,
преди да започнете промяната.
 

4

3

2

1

7. Способен ли сте да запазите своя
интерес и концентрация към даден
проект за продължително време.
 

4

3

2

1

8. Търсите ли !осъзната необходимост
у хората си, преди да се заемете с промяната

4

3

2

1

9. Търсите ли мнението на външен авторитет ,
което да подкрепя промяната.
 

4

3

2

1

10. Търсите ли онези специфични детайли,
които биха могли да повлияят или да
бъдат повлияни от промяната, преди
да се заловите за нея

4

3

2

1

40 точки-добра концентрация
под 30 точки трябва да поработите върху концентрацията си.
 

Малък тест за определяне на менталната настройка да станете умен инвеститор.

1 В състояние ли сте да оцените , че съществуват две възможности: живот с малко пари и живот с много пари.
Да Не
2 Ако в момента живеете с малко пари , готови ли сте да заживеете с прекалено много пари
Да Не


Ако отговорите и на двата въпроса с " Да"вие сте готов да станете умен инвеститор.
Ако имате 1 "Не" трябва да поработите по този въпрос.
Ако и двата отговора са "Не "помислете дали е необходимо да се заемате с тази дейност


                          Ще успея ли, ще сбъдна ли мечтите си?

 

 

 Въпрос

 Ако имах много пари, щях ли да бъда успял?

 

 

           Отговор  а- НЕ    , б-  ДА

 

 

 Въпрос

Ако приятелката/ят  ми  беше само с мен и ме обичаше,

означава ли това, че съм успял в любовта? 

            Отговор   а-ДА       ,б  -НЕ

 

 Въпрос

 Ако повярвам в себе си и се боря, ще успея ли? 

           Отговор   а -ДА    , б - НЕ

 

Ако сте отговорили предимно с отговор А , то вие сте късметлия/ка.

Успехът и щастието са до вас във всеки един момент. Възползвайте се.

Веднъж се живее!

 

 

Нагоре

 
 
Powered by VIB solutions - Web design, web development, SEO and marketing...